REKLAMA
WEBINAR

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii L emitowanej w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki

2022-11-07 15:25
publikacja
2022-11-07 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-07
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii L emitowanej w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku z planowanym złożeniem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 9.420 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z 27 kwietnia 2022 r. („Akcje”), informuje o zakończeniu subskrypcji Akcji.

Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z uprawnionymi osobami w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 kwietnia 2022 r. (data podjęcia uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji Akcji)
Data zakończenia subskrypcji: 29 kwietnia 2022 r. (data zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji)
2) Data przydziału Akcji.
Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeks spółek handlowych. Wszystkie umowy objęcia Akcji zostały zawarte 29 kwietnia 2022 r.
3) Liczba Akcji objętych subskrypcją.
Subskrypcja objęła 9.420 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Akcji była mniejsza od Akcji, na które złożono zapisy.
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji, zawarły takie umowy ze Spółką.
5) Liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 9.420 Akcji.
6) Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Nie dotyczy.
7) Cena po jakiej Akcje były obejmowane.
Akcje były obejmowane po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.
Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi.
9) Liczbie osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji poszczególnych transzach.
Nie dokonano przydziału akcji. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi.
10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.
Nie dotyczy, Spółka nie zawarła umowy o subemisje.
11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby i ceny emisyjnej.
942,00 zł (dziewięćset czterdzieści dwa złote 00/100).
12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Spółka nie poniosła kosztów zaliczonych do kosztów emisji takich jak kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego czy promocji oferty.
13) Średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
Jak wskazano powyżej Spółka nie poniosła kosztów emisji Akcji, o których mowa powyżej, w związku z tym nie istnieje średni koszt przeprowadzenia subskrypcji jednej Akcji.
14) Sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności, w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne.
Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi (przez zapłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-07 Thomas Shepherd Prezes Zarządu
2022-11-07 Radosław Krawczyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki