1,9000 zł
-5,00% -0,1000 zł
Capital Partners SA (CPA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Capital_Partners_SA_za_2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Capital_Partners_SA_i_Grupy_Kapitalowej_za_2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_informacja_Zarzadu_do_raportow_za_2018_(SA_i_GK).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_ocena_Rady_Nadzorczej_dot._raportow_za_2018_(SA_i_GK).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_CPSA_MSSF_31.12.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody z działalności podstawowej 0,00 19 383,06 0,00 4 566,41
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej -15 125,80 17 694,47 -3 544,92 4 168,60
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -15 028,82 17 701,28 -3 522,19 4 170,21
IV. Zysk/Strata okresu -12 156,49 15 118,88 -2 849,02 3 561,83
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 390,17 -1 501,13 -1 497,61 -353,65
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 54 884,96 10 492,78 12 862,96 2 471,97
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -47 005,87 -9 981,93 -11 016,40 -2 351,62
VIII. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 1 488,92 -990,28 348,95 -233,30
IX. Aktywa razem 47 835,33 116 755,69 11 124,49 27 992,92
X. Zobowiązania długoterminowe 5 908,40 15 564,24 1 374,05 3 731,63
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 54,08 55,68 12,58 13,35
XII. Kapitał własny 41 872,85 101 135,76 9 737,87 24 247,95
XIII. Kapitał zakładowy 17 000,00 21 500,00 3 953,49 5 154,76
XIV. Liczba akcji (w szt.) 17 000 000 21 500 000 17 000 000 21 500 000
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,72 0,70 -0,17 0,17
XVI. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,72 0,70 -0,17 0,17
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,46 4,70 0,57 1,13


Zastosowane kursy walutowe:1) poszczególne pozycje bilansu
przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na
dzień bilansowy:- na dzień 31.12.2018r. wg kursu 4,3000
PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia
31.12.2018r.,- na dzień 31.12.2017r. wg kursu 4,1709 PLN/EUR, tabela
kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017r.,2)
poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:-
za okres 01.01-31.12.2018r. wg kursu 4,2669 PLN/EUR,- za okres
01.01-31.12.2017r. wg kursu 4,2447 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2018.pdfList Prezesa Zarządu 2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu Capital Partners SA
Sprawozdanie finansowe Capital Partners SA za 2018r.pdfSprawozdanie finansowe Capital Partners SA za 2018r.pdf Sprawozdanie finansowe Capital Partners SA za rok obrotowy 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners SA i Grupy Kapitałowej za 2018r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners SA i Grupy Kapitałowej za 2018r.pdf Sprawozdanie Zarządu Capital Partners SA z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej w 2018 roku
Oświadczenie i informacja Zarządu do raportów za 2018 (SA i GK).pdfOświadczenie i informacja Zarządu do raportów za 2018 (SA i GK).pdf Oświadczenie i informacja Zarządu Capital Partners SA
Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej dot. raportów za 2018 (SA i GK).pdfOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej dot. raportów za 2018 (SA i GK).pdf Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej Capital Partners SA
Opinia_CPSA_MSSF_31.12.2018.pdfOpinia_CPSA_MSSF_31.12.2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Capital Partners SA za 2018 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Paweł Bala Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Beata Cymer-Zabielska Główna księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.