REKLAMA
WEBINAR

Bowim: wyniki finansowe

2023-05-25 07:02
publikacja
2023-05-25 07:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Bowim_-_raport_okresowy_za_I_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_03_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_03_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody z działalności operacyjnej 586 237 647 157 124 718 139 257
II. Koszty działalności operacyjnej 575 303 576 164 122 392 123 981
III. Zysk na działalności operacyjnej 10 934 70 994 2 326 15 277
IV. Zysk brutto 3 030 57 890 645 12 457
V. Zysk netto 2 503 46 465 532 9 998
VI. Zysk netto na akcję zwykłą 0,13 2,32 0,03 0,50
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 378 21 854 11 781 4 703
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 066 5 573 -227 1 199
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -41 239 -21 733 -8 773 -4 677
X. 31 marca 2023 31 grudnia 2022 31 marca 2023 31 grudnia 2022
XI. Aktywa razem 686 061 631 063 146 735 134 558
XII. Zobowiązania razem 348 801 296 308 74 602 63 180
XIII. W tym: zobowiązania krótkoterminowe 286 879 200 981 61 358 42 854
XIV. Kapitał własny 337 261 334 755 72 134 71 378
XV. Kapitał podstawowy 1 951 1 951 417 416
XVI. Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647
XVII. Wartość księgowa na akcję 17,28 17,15 3,70 3,66
Wybrane dane z jednostkowegosprawozdania finansowego
XVIII. Przychody z działalności operacyjnej 564 047 621 362 119 997 133 707
XIX. Koszty działalności operacyjnej 553 480 555 514 117 749 119 537
XX. Zysk na działalności operacyjnej 10 566 65 848 2 248 14 169
XXI. Zysk brutto 2 714 52 828 577 11 368
XXII. Zysk netto 2 227 42 341 474 9 111
XXIII. Zysk netto na akcję zwykłą 0,11 2,17 0,02 0,47
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 55 723 18 472 11 855 3 975
XXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -951 5 326 -202 1 146
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej -40 125 -19 833 -8 536 -4 268
XXVII. 31 marca 2023 31 grudnia 2022 31 marca 2023 31 grudnia 2022
XXVIII. Aktywa razem 647 447 597 352 138 477 127 370
XXIX. Zobowiązania razem 321 871 274 003 68 842 58 424
XXX. W tym: zobowiązania krótkoterminowe 272 834 192 647 58 354 41 077
XXXI. Kapitał własny 325 576 323 348 69 634 68 946
XXXII. Kapitał podstawowy 1 951 1 951 417 416
XXXIII. Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647
XXXIV. Wartość księgowa na akcję 16,68 16,57 3,57 3,53


Podstawowe pozycje jednostkowego i skonsolidowanego kwartalnego
sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze
wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:1.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego:- kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 EUR -
4,6755 PLN- kurs na dzień 31.12.2022 wynosił 1 EUR - 4,6899 PLN2.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepłwywów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:-
kurs średni w okresie 01.01.2023 - 31.03.2023 wynosił 1 EUR 4,7005 PLN-
kurs średni w okresie 01.01.2022 - 31.03.2022 wynosił 1 EUR 4,6472 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Bowim - raport okresowy za I kwartał 2023.pdfBowim - raport okresowy za I kwartał 2023.pdf Bowim Okresowy raport za I kwartał 2023
SSF 03 2023.pdfSSF 03 2023.pdf Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdania finansowe GK Bowim za I kwartał 2023
JSF 03 2023.pdfJSF 03 2023.pdf Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za I kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2023-05-25 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2023-05-25 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki