Bitcoin - jak rozliczyć w deklaracji PIT handel kryptowalutami

2017-12-22 06:00
publikacja
2017-12-22 06:00

Podpowiadamy, jak rozliczyć handel kryptowalutami w deklaracji PIT za 2017 rok oraz jakie obowiązki dotyczą sporadycznego zakupu i sprzedaży bitcoina, a jakie profesjonalnego handlu kryptowalutami.

/ YAY Foto

W rozliczeniu podatkowym 2017 r. handlujący krypto walutami muszą ująć transakcje zakupu i sprzedaży: bitcoin, litecoin, ethereum, a także pozostałych walut wirtualnych. Transakcje co do zasady odbywają się w walucie obcej – EU lub USD, rzadziej w złotych. Podatnik musi nie tylko wybrać właściwą deklarację, wskazać prawidłowe źródło przychodów, ale również dokonać przewalutowania przychodów i kosztów i ująć je w odpowiednich datach.

Sporadyczny zakup i sprzedaż a rozliczenie PIT

Jeżeli doszło do sporadycznego zakupu jednostek kryptowaluty i obecnie rozważana jest jednorazowa lub sporadyczna sprzedaż, to przychody ze zbycia należy opodatkować w ramach źródła prawa majątkowe i zastosować do nich podatek ustalony według skali podatkowej 18-32%.

W takim przypadku do rozliczenia przychodu podatnik wybrać musi PIT-36, a przychód wycenić po średnim kursie NBP z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Datą uzyskania będzie dzień otrzymania lub postawienia do jego dyspozycji środków pieniężnych (w walucie lub w złotówkach) ze sprzedaży. Podatnik nie rozlicza natomiast przychodów lub kosztów z tytułu różnic kursowych – o ile pomiędzy datą otrzymania wynagrodzenia w walucie obcej - za sprzedaż kryptowaluty, a datą wymiany waluty zmienił się kurs przeliczeniowy lub też zmienił się kurs średni NBP, to występująca z tytułu wymiany różnica kursowa nie stanowi przychodu lub kosztu podatkowego.

Wśród wykazywanych w deklaracji PIT-36 kosztów podatkowych wymienić należy w takim przypadku wszelkie faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane wydatki poniesione w celu nabycia jednostek kryptowalut. Koszty to nie tylko wydatek bezpośredni – czyli koszt nabycia prawa majątkowego, ale również wszelkie wydatki pośrednie, związane z obsługą rynku, jego kontrolą i prowadzeniem transakcji. Koszty wykazać należy w dacie ich poniesienia – zatem wyłącznie w roku, w którym faktycznie zostały one poniesione.

Sprzedaż w trakcie roku kryptowaluty generującej przychód ze źródła „prawa majątkowe” nie zobowiązuje zbywcy do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek płatny jest do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano dochód.

W przypadku sprzedaży w ramach praw majątkowych – zastosowanie znajduje wyłącznie opodatkowanie według skali podatkowej – 18% dochodu, a po przekroczeniu dochodu 85.528 zł – nadwyżka podlega opodatkowaniu stopą 32%. Nie ma możliwości wybrać podatek liniowy lub opodatkowanie ryczałtowe bez założenia działalności gospodarczej.

Kryptowaluta a działalność gospodarcza

Handel profesjonalny kryptowalutą zmusza do rejestracji działalności gospodarczej. W takim przypadku obowiązkowym jest opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, bieżące rozliczanie przychodów i kosztów (z wyjątkami podatników rozliczających się metodą memoriału) oraz  przewalutowywanie transakcji z jednoczesnym rozliczeniem podatkowym różnic kursowych.

Przychód w ramach działalności rozliczyć należy w dacie wydania (faktycznej sprzedaży) coinów (datą graniczną jest termin realizacji transakcji, a nie zgłoszenia oferty sprzedaży), nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Koszty rozliczyć należy w dacie ich wystąpienia – zatem dacie nabycia waluty i odpowiednio poniesienia innych kosztów pośrednio związanych z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów z transakcji kryptowalutą. Jednak u podatników, którzy zdecydują się na zasadę memoriału w rozliczeniach księgowych firmy – dopuszczalne jest rozliczenie się metodą rozliczenia kosztów nabycia w dacie sprzedaży zgodnie z zasadą FIFO (first in – first out).

W zakresie wymiany waluty potrzebnej do transakcji kryptowalutami, podatnik prowadzący uproszczone księgi podatkowe:

1) w pierwszej kolejności ustala przychód lub koszt z tytułu transakcji nabycia lub sprzedaży prawa majątkowego (coina) – zgodnie z kursem średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio datę uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu, a następnie

2) zalicza do przychodów lub kosztów różnicę między:

2a) wartością przychodu należnego wyrażoną w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski a wartością tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2b) wartością poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski a wartością tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Na rozliczenia podatkowe ma wpływ proces pozyskania wirtualnej waluty, czyli fakt, czy nabycie jej nastąpiło:

  • w sposób pierwotny, w procesie tzw. wydobywania lub
  • w sposób pochodny, tj. nabywając ją od podmiotów trzecich, przykładowo na giełdzie wirtualnej waluty, kupując od indywidualnego posiadacza wirtualnej waluty, wypłacając z bankomatu wirtualnej waluty itd.

Proces ma znaczenie przede wszystkim  w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów. W przypadku wydobycia koszty te rozliczać można pośrednio – tzn. koszt zużycia energii, zakupu sprzętu itp. W przypadku nabycia wtórnego – kosztem jest przede wszystkim cena nabycia praw majątkowych.

Ponadto proces pozyskania wpływać będzie również na decyzję co do optymalnej formy opodatkowania. Przedsiębiorca ma obowiązek wybrać najkorzystniejszą dla niego metodę opodatkowania – jeśli nie chce pozostać opodatkowany 32-proc. podatkiem po przekroczeniu 85,528 zł dochodu, to powinien dokonać zgłoszenia i zmienić formę opodatkowani. I tak:

  • U podatników, którzy decydowali się na wydobycie (nabycie pierwotne), najkorzystniejsza będzie decyzja o opodatkowaniu działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; taka decyzja wynika z niskich kosztów nabycia majątku sprzedawanego z dużym zyskiem – w tym przypadku z właściwą stawką będzie 3% przychodu, a podatnik poza okresowym opłacaniem podatku co miesiąc (lub kwartał) z końcem roku przychód musi wykazać na PIT-28,

  • U podatników, którzy zajmują się sprzedażą waluty nabywanej w sposób pochodny – w zależności od wartości dochodu, podatnik powinien wybrać albo zasady ogólne (skalę podatkową), albo – przy dochodzie ponad 85.528 zł – podatek liniowy; taka decyzja wynika z wysokich kosztów nabycia sprzedawanych jednostek z proporcjonalnie niższym zyskiem niż w przypadku nabycia pierwotnego; podatnik ma prawo rozliczania kosztów a podatek oblicza od różnicy między przychodem a kosztami; w trakcie roku należy opłacać zaliczki na podatek, a z końcem roku – przygotować PIT-36 – w przypadku rozliczenia skalą podatkową lub PIT-36L – w przypadku wyboru podatku liniowego.

Warto wiedzieć, że Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że właściwym symbolem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) dla działalności polegającej na obrocie wirtualną walutą Bitcoin jest 47.00.89.0 - sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (sygn. nr LDZ-OKN.4221.2413.2015.KU.1).

Niezależnie od obowiązków podatkowych – handel profesjonalny krytpowalutą zmusza do prowadzenia ewidencji podatkowych, w szczególności co najmniej:

  • KPiR (przy zasadach ogólnych opodatkowania lub przy podatku liniowym) lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),
  • Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, a jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia z podatku VAT do limitu sprzedaży 200.000 zł rocznie – ewidencji sprzedaży VAT. 

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT 

Handel profesjonalny kryptowalutą zmusza do rejestracji działalności gospodarczej. W takim przypadku obowiązkowym jest opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, bieżące rozliczanie przychodów i kosztów (z wyjątkami podatników rozliczających się metodą memoriału) oraz  przewalutowywanie transakcji z jednoczesnym rozliczeniem podatkowym różnic kursowych.

Przychód w ramach działalności rozliczyć należy w dacie wydania (faktycznej sprzedaży) coinów (datą graniczną jest termin realizacji transakcji, a nie zgłoszenia oferty sprzedaży), nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Koszty rozliczyć należy w dacie ich wystąpienia – zatem dacie nabycia waluty i odpowiednio poniesienia innych kosztów pośrednio związanych z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów z transakcji kryptowalutą. Jednak u podatników, którzy zdecydują się na zasadę memoriału w rozliczeniach księgowych firmy – dopuszczalne jest rozliczenie się metodą rozliczenia kosztów nabycia w dacie sprzedaży zgodnie z zasadą FIFO (first in – first out).

W zakresie wymiany waluty potrzebnej do transakcji kryptowalutami, podatnik prowadzący uproszczone księgi podatkowe:

1) w pierwszej kolejności ustala przychód lub koszt z tytułu transkacji nabycia lub sprzedaży prawa majątkowego (coina) – zgodnie z kursem średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio datę uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu, a następnie

2) zalicza do przychodów lub kosztów różnicę między:

2a) wartością przychodu należnego wyrażoną w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski a wartością tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2b) wartością poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski a wartością tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Na rozliczenia podatkowe ma wpływ proces pozyskania wirtualnej waluty, czyli fakt, czy nabycie jej nastąpiło:

- w sposób pierwotny, w procesie tzw. wydobywania lub

- w sposób pochodny, tj. nabywając ją od podmiotów trzecich, przykładowo na giełdzie wirtualnej waluty, kupując od indywidualnego posiadacza wirtualnej waluty, wypłacając z bankomatu wirtualnej waluty itd.

Proces ma znaczenie przede wszystkim  w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów. W przypadku wydobycia koszty te rozliczać można pośrednio – tzn. koszt zużycia energii, zakupu sprzętu itp. W przypadku nabycia wtórnego – kosztem jest przede wszystkim cena nabycia praw majątkowych.

Ponadto proces pozyskania wpływać będzie również na decyzję co do optymalnej formy opodatkowania. Przedsiębiorca ma obowiązek wybrać najkorzystniejszą dla niego metodę opodatkowania – jeśli nie chce pozostać opodatkowany 32-proc. podatkiem po przekroczeniu 85,528 zł dochodu, to powinien dokonać zgłoszenia i zmienić formę opodatkowani. I tak:

- U podatników, którzy decydowali się na wydobycie (nabycie pierwotne), najkorzystniejsza będzie decyzja o opodatkowaniu działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; taka decyzja wynika z niskich kosztów nabycia majątku sprzedawanego z dużym zyskiem – w tym przypadku z właściwą stawką będzie 3% przychodu, a podatnik poza okresowym opłacaniem podatku co miesiąc (lub kwartał) z końcem roku przychód musi wykazać na PIT-28,

- U podatników, którzy zajmują się sprzedażą waluty nabywanej w sposób pochodny – w zależności od wartości dochodu, podatnik powinien wybrać albo zasady ogólne (skalę podatkową), albo – przy dochodzie ponad 85.528 zł – podatek liniowy; taka decyzja wynika z wysokich kosztów nabycia sprzedawanych jednostek z proporcjonalnie niższym zyskiem niż w przypadku nabycia pierwotnego; podatnik ma prawo rozliczania kosztów a podatek oblicza od różnicy między przychodem a kosztami; w trakcie roku należy opłacać zaliczki na podatek, a z końcem roku – przygotować PIT-36 – w przypadku rozliczenia skalą podatkową lub PIT-36L – w przypadku wyboru podatku liniowego.

Warto wiedzieć, że Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że właściwym symbolem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) dla działalności polegającej na obrocie wirtualną walutą Bitcoin jest 47.00.89.0 - sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (sygn. nr LDZ-OKN.4221.2413.2015.KU.1).

Niezależnie od obowiązków podatkowych – handel profesjonalny krytpowalutą zmusza do prowadzenia ewidencji podatkowych, w szczególności co najmniej:

·         KPiR (przy zasadach ogólnych opodatkowania lub przy podatku liniowym) lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),

·         Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, a jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia z podatku VAT do limitu sprzedaży 200.000 zł rocznie – ewidencji sprzedaży VAT. 

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (22)

dodaj komentarz
orzo26
podatek należy zapłacić tam gdzie osiągasz przychód - jeżeli masz krypto w kraju z którym polska ma podpisana umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania np. Szwecji (podatek 9% od krypto) i otworzysz dobie tam rachunek bankowy na który będzie wymieniał krypto na normalna walutę to w tym kraju płacisz go i informujesz podatek należy zapłacić tam gdzie osiągasz przychód - jeżeli masz krypto w kraju z którym polska ma podpisana umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania np. Szwecji (podatek 9% od krypto) i otworzysz dobie tam rachunek bankowy na który będzie wymieniał krypto na normalna walutę to w tym kraju płacisz go i informujesz jedynie polski US o osiągniętym dochodzie który nie jest już opodatkowany w PL
janusz26904029
Dyskusyjne, pewnie wymyślone na jakimś głupkowatym forum.
dorrii
W artykule jest błąd. Zgodnie z GUS od 1 grudnia 2016 dla handlu kryptowalutami
obowiązuje PKD 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”, http://stat.gov.pl/metainformacje/interpretacje-klasyfikacji/interpretacje-informacje-o-zmianach/. Co za tym idzie - rozliczenie w formie ryczałtu 3% jest
W artykule jest błąd. Zgodnie z GUS od 1 grudnia 2016 dla handlu kryptowalutami
obowiązuje PKD 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”, http://stat.gov.pl/metainformacje/interpretacje-klasyfikacji/interpretacje-informacje-o-zmianach/. Co za tym idzie - rozliczenie w formie ryczałtu 3% jest niemożliwe
akki
lol a kto normalny przelewa hajs na pl konto, malo to normalnych krajow na swiecie i bankow, karta do konta i sobie wyplacasz z bankomatu w pl, albo przez revoluta pokazujac faka US...
sam88
W Polsce masz rezydencję podatkową, a w Polsce obowiązek podatkowy powstaje, gdy na dowolne konto dostaniesz wpłatę. Kup sobie potem za to dom i masz 75% mandatu za ukryty dochód. Musiałbyś ponad pół roku mieszkać w innym kraju, żeby ie rozliczać się z polskim fiskusem.
zed1
a jak kupiłem udziały w kopalni i do tej pory nic nie sprzedałem ,toteż mam wykazać w picie zakup?
sam88
Obowiązek podatkowy powstaje w momencie, gdy w banku, na giełdzie, kantorze, gdzieś widnieje, że otrzymałeś na swoje konto dolary, złotówki, euro, whatever.
aklopot odpowiada sam88
Czy to oznacza, że jak w 2017 roku zakupiłem np. kryptowalutę, a sprzedałem w 2018 lub 2019 roku to za rok 2017 nie mogę wpisać kosztów i cały zysk wpisujemy tylko przy rozliczeniu roku 2018? Czyli np. w 2017 roku zakupiłem za 20tys zł bitcony, sprzedałem w 2018roku za 30tys to rozliczając rok 2018 zapłacę podatek od Czy to oznacza, że jak w 2017 roku zakupiłem np. kryptowalutę, a sprzedałem w 2018 lub 2019 roku to za rok 2017 nie mogę wpisać kosztów i cały zysk wpisujemy tylko przy rozliczeniu roku 2018? Czyli np. w 2017 roku zakupiłem za 20tys zł bitcony, sprzedałem w 2018roku za 30tys to rozliczając rok 2018 zapłacę podatek od 30tys zł?
W artykule jest zdanie: "Koszty wykazać należy w dacie ich poniesienia – zatem wyłącznie w roku, w którym faktycznie zostały one poniesione."
Czy w opisanej wyżej sytuacji za rok 2017 wpisuję tylko koszty i nie wpisuję "przychodów" a tym nie zapłacę podatku?

Powiązane: Bitcoin

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki