REKLAMA
JUŻ JUTRO

BOŚ SA: wyniki finansowe

2022-08-10 06:04
publikacja
2022-08-10 06:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU_BOS_IH_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BOS_30-06-2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_SF_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_SF_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
dane śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOŚ S.A.
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 443 093 205 991 95 439 45 300
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 90 531 90 490 19 500 19 900
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 21 187 30 952 4 564 6 807
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 0 0 0
V. Zysk brutto 111 089 17 757 23 928 3 905
VI. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 034 890 533 857 653 691 117 401
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -203 471 -59 132 -43 826 -13 004
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 035 -15 985 -3 669 -3 515
X. Przepływy pieniężne netto, razem 2 814 384 458 740 606 196 100 882
XI. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,90 0,07 0,19 0,02
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,90 0,07 0,19 0,02
wiersz XIII-XIX kolumna 1 stan na dzień 30-06-2022 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2021 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2022 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2021
XIII. Aktywa razem 23 609 563 20 585 740 5 044 132 4 475 745
XIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 356 296 420 389 76 122 91 401
XV. Zobowiązania wobec klientów 19 979 047 17 007 863 4 268 480 3 697 844
XVI. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 888 660 1 865 795 403 508 405 661
XVII. Kapitał podstawowy 1 461 036 1 461 036 312 147 317 658
XVIII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XIX. Współczynnik kapitałowy 14,32 14,61
dane śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
XX. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 440 365 202 350 94 851 44 499
XXI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 41 635 41 279 8 968 9 078
XXII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 3 665 10 725 789 2 359
XXIII. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 0 0 0
XXIV. Zysk brutto 106 715 14 630 22 986 3 217
XXV. Zysk netto 84 445 6 426 18 189 1 413
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 020 117 528 381 650 509 116 197
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -187 619 -55 245 -40 412 -12 149
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 796 -14 784 -3 402 -3 251
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 816 702 458 352 606 695 100 797
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,91 0,07 0,20 0,02
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,91 0,07 0,20 0,02
wiersz XXXII-XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 30-06-2022 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2021 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2022 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2021
XXXII. Aktywa razem 23 485 011 20 449 968 5 017 521 4 523 529
XXXIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 356 296 420 389 76 122 92 990
XXXIV. Zobowiązania wobec klientów 19 986 107 17 012 146 4 269 988 3 763 083
XXXV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 887 722 1 864 289 403 308 412 380
XXXVI. Kapitał podstawowy 1 460 364 1 460 364 312 004 323 032
XXXVII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XXXVIII. Współczynnik kapitałowy 14,16 14,81
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BOS IH 2022.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU BOS IH 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za I półrocze 2022
GK_BOS_30-06-2022.pdfGK_BOS_30-06-2022.pdf Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe GK BOŚ 1H2022
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF_2022.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF_2022.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF_2022
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF_2022.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF_2022.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF_2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-10 Wojciech Hann Prezes Zarządu
2022-08-10 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
2022-08-10 Robert Kasprzak Wiceprezes Zarządu
2022-08-10 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki