REKLAMA

BOMI: wyniki finansowe

2013-05-15 17:58
publikacja
2013-05-15 17:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1q_2013.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-01-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10.120 151.492 2.431 36.285
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4.614 -13.888 -1.109 -3.326
III. Zysk (strata) brutto -4.680 -16.792 -1.124 -4.022
IV. Zysk (strata) netto -4.680 -16.792 -1.124 -4.022
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 631 -16.212 152 -3.883
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -1.376 0 -330
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -70 16.529 -17 3.959
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 561 -1.059 135 -254
IX. Aktywa, razem 37.028 37.008 8.864 9.052
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 281.648 276.948 67.422 67.743
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 281.648 276.948 67.422 67.743
XIII. Kapitał własny ogółem -244.620 -239.940 -58.558 -58.691
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej -244.620 -239.940 -58.558 -58.691
XV. Kapitał zakładowy 6.174 6.174 1.478 1.510
XVI. Liczba akcji (w szt.) 61.736.904 50.486.904 61.736.904 50.486.904
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 61.736.904 50.486.904 61.736.904 50.486.904
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,08 -0,37 -0,02 -0,08
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,08 -0,33 -0,02 -0,08
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -3,96 12,47 -0,95 3
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -3,96 12,47 -0,95 3
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 1q 2013.pdfRaport 1q 2013.pdf Jednostkowy raport za I kwartał 2013
Sprawozdanie z działalności.pdfSprawozdanie z działalności.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-15 Grażyna Ossowska – Mazurek Syndyk
2013-05-15 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2013-05-15 Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki