REKLAMA
WAŻNE

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-05-27 17:46
publikacja
2021-05-27 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_BNP_Paribas_Bank_Polska_S.A._20.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_of_BNP_Paribas_Bank_Polska_S.A._20.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 27 maja 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 20 maja 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 147.518.782 (sto czterdzieści siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) zł w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii M na warunkach wskazanych w § 29a ust. 2 pkt a) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
W związku z powyższym zmianie uległ § 29 Statutu Banku.

Poniżej aktualna treść § 29 Statutu Banku:
㤠29
1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 147.518.782 (sto czterdzieści siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) zł i dzieli się na 147.518.782 (sto czterdzieści siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000;
i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554;
j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000;
k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000;
l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600;
m) 99.864 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji serii M.”

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Banku ustaliła tekst jednolity Statutu Banku.

W załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 20 maja 2021 r.

Podstawa prawna
§ 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Statut BNP Paribas Bank Polska S.A. 20.05.2021.pdfStatut BNP Paribas Bank Polska S.A. 20.05.2021.pdf Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. - wersja PL
Articles of Association of BNP Paribas Bank Polska S.A. 20.05.2021.pdfArticles of Association of BNP Paribas Bank Polska S.A. 20.05.2021.pdf Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. - wersja EN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Entry of the Amendments to the Articles of Association of BNP Paribas
Bank Polska S.A. into the National Court Register

current report no. 28/2021


date: 27 May 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
announces that on 27 May 2021 the Bank obtained information that on 20
May 2021 the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw,
13th Business Division of the National Court Register, registered the
increase of the share capital of the Bank up to PLN 147,518,782 (one
hundred forty seven million five hundred eighteen thousand seven hundred
eighty two zlotys), as a result of taking up the series M shares by the
eligible persons, under the terms and conditions set forth in para. 29a,
item 2, section a) of the Articles of Association of BNP Paribas Bank
Polska S.A.


In connection with the above, para. 29 of the Bank's Articles of
Association has been amended.


Below, the current wording of para. 29 of the Articles of Association of
the Bank:


Ҥ 29


1. The share capital of the Bank shall amount to PLN 147,518,782 (one
hundred forty seven million five hundred eighteen thousand seven hundred
eighty two zlotys) and shall be divided into 147,518,782 (one hundred
forty seven million five hundred eighteen thousand seven hundred eighty
two) inscribed shares and bearer shares with nominal value of PLN 1 (in
words: one zloty) each, including:


a) 15,088,100 (fifteen million eighty eight thousand, one hundred) A
series shares, from number 00000001 to number 15088100;


b) 7,807,300 (seven million eight hundred and seven thousand, three
hundred) B series shares, from number 0000001 to number 7807300;


c) 247,329 (two hundred and forty seven thousand, three hundred and
twenty- nine) C series shares, from number 000001 to number 247329;


d) 3,220,932 (three million two hundred and twenty thousand, nine
hundred and thirty two) D series shares, from number 0000001 to number
3220932;


e) 10,640,643 (ten million six hundred and forty thousand, six hundred
and forty three) E series shares, from number 00000001 to number
10640643;


f) 6,132,460 (six million one hundred and thirty-two thousand, four
hundred and sixty) F series shares, from number 0000001 to number
6132460;


g) 8,000,000 (eight million) G series shares, from number 0000001 to
number 8000000;


h) 5,002,000 (five million two thousand) H series shares from number
0000001 to number 5002000;


i) 28,099,554 (twenty-eight million ninety-nine thousand five hundred
fifty-four) I series shares from number 00000001 to number 28099554;


j) 2,500,000 (two million five hundred thousand) J series shares from
number 0000001 to number 2500000;


k) 10,800,000 (ten million eight hundred thousand) K series shares from
number 00000001 to number 10800000;


l) 49,880,600 (forty nine million eight hundred eighty thousand six
hundred) L series shares, from number 00000001 to number 49880600;


m) 99,864 (ninety nine thousand eight hundred sixty four) M series
shares.”

Therefore, the Supervisory Board of the Bank determined the consolidated
text of the Bank's Articles of Association.


Enclosed, the Bank provides the consolidated text of the Bank's Articles
of Association, taking into account the amendments registered by the
Court on May 20, 2021.

Legal basis


Article 5 item 1) and Article 6 of the Minister of Finance Ordinance
dated 29 March 2018 regarding the current and periodic information
disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-05-27 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki