REKLAMA

BEDZIN: wyniki finansowe

2021-05-31 17:40
publikacja
2021-05-31 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_ECB_Bedzin_1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. I. Przychody 63 429 49 907 13 873 11 352
II. II. Zysk na działalności operacyjnej -10 598 359 -2 318 82
III. III. Zysk przed opodatkowaniem -11 637 -1 942 -2 545 -442
IV. IV. Zysk netto -14 017 -2 078 -3 066 -473
V. V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 624 22 819 9 760 -5 191
VI. VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 522 -21 114 -5
VII. VII. Środki pienięzne netto z działalności finansowej -19 998 -24 854 -4 374 -5 653
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, ogółem 25 148 -2 056 5 500 -468
IX. IX. Aktywa trwałe, ogółem 208 553 231 345 44 751 50 131
X. X. Aktywa obrotowe, ogółem 159 264 128 164 34 175 27 772
XI. XI. Zobowiazania długoterminowe 41 951 42 581 9 002 9 227
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 344 115 321 160 73 840 69 593
XIII. XIII. Kapitał własny -18 249 -4 232 -3 916 -917
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 37 728 37 728 8 096 8 175


Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w
wartościach na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego (kolumna 1
kwartał narastająco 1.01.2021 do 31.03.2021) oraz w wartościach na
koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco
1.01.2020 do 31.03.2020) oraz przeliczone wg średniego kursu NBP
obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. Pozostałe dane w
wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec I
kwartału bieżącego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco
1.01.2021 do 31.03.2021) oraz w wartościach na koniec I kwartału
poprzedniego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2020 do
31.03.2020) oraz przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego z 3 miesięcy danego roku.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK ECB Będzin 1Q 2021.pdfGK ECB Będzin 1Q 2021.pdf Skonsolidowane sprawozdanie za okres 01.01.2021 do 31.03.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-05-31 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki