REKLAMA

BEDZIN: wyniki finansowe

2021-04-30 20:14
publikacja
2021-04-30 20:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_GK_ECB_SA_2020_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_GK_ECB_SA_plus_Jednostka_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_i_RN_nt_braku_sprawozdania_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
UchwalaRN_7_X_2021__skonsolidowane_spr_fin_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
UchwalaRN_6_X_2021__sprawozdanie_finansowe_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
UchwalaRN_9_X_2021_sprawozdanie_z_oceny_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody 161 529 222 655 36 103 51 759
II. Pozostałe przychody operacyjne 6 860 4 139 1 533 962
III. Koszty rodzajowe (217 716) (205 187) -48661 -47698
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (3 068) (12 483) -686 -2902
V. Pozostałe koszty operacyjne -2 324 (63 853) -519 -14843
VI. Strata netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - (40 204) 0 -9346
VII. Zysk/strata z działalności operacyjnej -64 763 (109 378) -14 475 -25426
VIII. Przychody finansowe 754 1 636 168 380
IX. Koszty finansowe -5 319 -3 704 -1 189 -861
X. Udział w zysku netto jednostek wycenianych
metodą praw własności
- - 0 0
XI. Zysk/strata z działalności gospodarczej -69 328 (111 446) -15 495 -25907
XII. Podatek dochodowy -284 (6 567) -63 -1527
XIII. Zysk/strata netto -69 612 (104 879) -15 559 -24380


Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały przeliczone wg
średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu
spmwozdawczego. Pozostałe dane w wybranych danych finansowych zostały
przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12
miesięcy danego roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Zarzadu.pdfList Zarzadu.pdf List Zarządu
SF GK ECB SA 2020_ESPI.pdfSF GK ECB SA 2020_ESPI.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie GK ECB SA plus_Jednostka za 2020 rok.pdfSprawozdanie GK ECB SA plus_Jednostka za 2020 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku
(uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
Informacja Zarzadu i RN_nt_braku sprawozdania_audytora.pdfInformacja Zarzadu i RN_nt_braku sprawozdania_audytora.pdf Informacja Zarzadu I Rady Nadzorczej dotycząca braku sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok
UchwałaRN_7_X_2021_ skonsolidowane spr fin_ESPI.pdfUchwałaRN_7_X_2021_ skonsolidowane spr fin_ESPI.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wraz z uzasadnieniem
UchwałaRN_6_X_2021_ sprawozdanie finansowe_ESPI.pdfUchwałaRN_6_X_2021_ sprawozdanie finansowe_ESPI.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień
dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) wraz z uzasadnieniem
UchwałaRN_9_X_2021_sprawozdanie z oceny_ESPI.pdfUchwałaRN_9_X_2021_sprawozdanie z oceny_ESPI.pdf Uchwała Rady nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny za rok 2020 oraz innych wymaganych oświadczeń Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-04-30 Kamil Kamiński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bozena Poznańska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki