REKLAMA

BANK PEKAO SA: Zakończenie Programu Globalnych Kwitów Depozytowych

2022-03-31 09:59
publikacja
2022-03-31 09:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2022-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zakończenie Programu Globalnych Kwitów Depozytowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r., że ze skutkiem od dnia 31 marca 2022 r. nastąpiło zakończenie programu („Program”) globalnych kwitów depozytowych Banku (tzw. GDR-ów) wyemitowanych zgodnie z Regułą 144A amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. oraz zgodnie z Regulacją S amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Kwity Depozytowe”).

Właściciele Kwitów Depozytowych są uprawnieni do otrzymania od The Bank of New York Mellon, podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza („Depozytariusz”), akcji Banku w liczbie przypadającej na wszystkie Kwity Depozytowe będące własnością danego inwestora.

Depozytariusz nie będzie w przyszłości rejestrował jakichkolwiek transakcji dotyczących Kwitów Depozytowych. Nie będzie również przekazywał na bieżąco właścicielom Kwitów Depozytowych ewentualnej dywidendy wypłacanej przez Bank. Ewentualna dywidenda będzie przekazana inwestorom wraz z akcjami Banku wydawanymi w zamian za Kwity Depozytowe.

Po 31 marca 2023 r. (tj. po roku od daty zakończenia Programu) Depozytariusz będzie uprawniony do sprzedaży akcji reprezentowanych przez Kwity Depozytowe, które nie zostaną do tego czasu wymienione na akcje Banku. Właściciele takich Kwitów Depozytowych będą uprawnieni do otrzymania kwot uzyskanych przez Depozytariusza ze sprzedaży akcji Banku.

W związku z zakończeniem Programu z dniem 31 marca 2022 r. następuje zakończenie: notowań Kwitów Depozytowych na Oficjalnej Liście (the Official List) brytyjskiego urzędu Nadzoru Działań Finansowych (Financial Conduct Authority), obrotu Kwitami Depozytowymi na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, kwotowania Kwitów Depozytowych w Zautomatyzowanym Giełdowym Systemie Kwotowań (Stock Exchange Automated Quotation System) Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz obrotu na rynku PORTAL prowadzonym przez NASDAQ.

Podstawa prawna: § 18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION31.03.2022 - Report 6/2022: Termination
of the Global Depositary Receipt ProgramWith reference to
current report no. 35/2021 of 21 December 2021, Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna (the “Bank”) hereby announces
termination, with effect from 31 March 2022, of a program (“Program”)
of the Bank’s global depositary receipts (GDRs) issued
under Rule 144A of the US Securities Act of 1933 and Regulation S of the
US Securities Act of 1933 (“Depositary Receipts”).The
owners of Depositary Receipts are entitled to receive the Bank’s shares
from The Bank of New York Mellon, the entity acting as the depositary (“Depositary”),
in a number attributable to all Depositary Receipts held by an investor.In
the future, the Depositary will not be recording any transactions
concerning the Depositary Receipts. Neither will the Depositary be
forwarding the dividends distributed by the Bank, if any, to the owners
of Depositary Receipts on an on-going basis. Dividends, if any, will be
distributed to investors together with the Bank’s shares issued in
exchange for the Depositary Receipts.After 31 March 2023 (i.e.
one year after the Program termination date), the Depositary will be
entitled to sell the shares represented by the Depositary Receipts that
have not been converted into the Bank’s shares by that time. The owners
of such Depositary Receipts will be entitled to receive the proceeds
obtained by the Depositary from the sale of the Bank’s shares.In
connection with the termination of the Program, as of 31 March 2022, the
Depositary Receipts will no longer be quoted on the Official List
maintained by the UK Financial Conduct Authority, they will no longer be
traded on the London Stock Exchange (LSE), quoted in the LSE’s Stock
Exchange Automated Quotation System or traded on the PORTAL market
operated by NASDAQ.Legal grounds: § 18 sec. 2 of the Minister of
Finance’s Regulation of 29 March 2018 on current and periodic
information to be provided by issuers of securities and the conditions
to recognizing the equivalence of information required under the laws of
a non-member state


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-31 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2022-03-31 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki