BANK PEKAO SA: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku

2020-06-16 20:39
publikacja
2020-06-16 20:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BIO_Marcin_Gadomski_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
BIO_Marcin_Gadomski_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Banku, po ocenie odpowiedniości, powołała Pana Marcina Gadomskiego w skład Zarządu Banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 r. Ponadto Rada Nadzorcza Banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody, powierzyła Panu Marcinowi Gadomskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Gadomski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Gadomski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Marcina Gadomskiego, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)
Załączniki
Plik Opis
BIO_Marcin Gadomski PL.pdfBIO_Marcin Gadomski PL.pdf BIO Marcin Gadomski PL
BIO_Marcin Gadomski ENG.pdfBIO_Marcin Gadomski ENG.pdf BIO Marcin Gadomski ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION16.06.2020 - Report 40/2020:
Appointment of the Vice President of the Management Board of the BankBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”)
hereby informs that on 16 June 2020 the Supervisory Board of the Bank,
after assessing suitability, appointed Mr. Marcin Gadomski to the
Management Board of the Bank for the current joint term of office as the
Vice President of the Management Board of the Bank with the effect from
1 July 2020. Additionally the Supervisory Board of the Bank, subject to
obtaining the consent of the Polish Financial Supervision Authority and
upon obtaining such consent, entrusted Mr. Marcin Gadomski with the
function of the Vice President of the Management Board of the Bank
supervising the management of material risk in the Bank's operations.According
to the submitted statement Mr. Marcin Gadomski does not conduct any
business competitive to that of the Bank and he is not involved in a
competitive business as a shareholder or partner in a civil law company
or partnership or a member of a corporate body of a competitive
corporation or legal person. Mr. Marcin Gadomski is not registered in
the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the provisions of the
KRS (National Court Register) Act of 20 August 1997.The
curriculum vitae of Mr. Marcin Gadomski containing information specified
in § 10 point 4 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March
2018 regarding current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of the state not being a member state, is an
attachment to this current report.Legal basis: § 5 point 5 of
the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 re. current and
periodic reports published by the issuers of securities and the rules
under which the information required by the laws of non-member states
shall be deemed equivalent. (Journal of Laws 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Leszek Skiba Wiceprezes Zarządu Banku, kierujący pracami Zarządu
2020-06-16 Krzysztof Kozłowski Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki