REKLAMA

ATLANTAPL: wyniki finansowe

2022-05-30 17:49
publikacja
2022-05-30 17:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_III_kw_2021_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 289 041 237 542 62 549 52 453
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 668 9 973 1 876 2 202
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 044 8 798 1 741 1 943
IV. Zysk (strata) netto 6 363 6 963 1 377 1 538
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 396 10 425 -1 601 2 302
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 080 -4 365 -667 -964
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 491 -7 066 2 270 -1 560
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 15 -1 007 3 -222
IX. Aktywa razem 203 554 173 491 43 752 38 376
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 119 93 105 25 603 20 595
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 093 6 253 1 310 1 383
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 113 026 86 852 24 294 19 212
XIII. Kapitał własny 84 435 80 386 18 148 17 781
XIV. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 309 1 348
XV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XVI. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,04 1,14 0,23 0,25
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,86 13,2 2,98 2,92
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie_III_kw_2021_2022.pdfsprawozdanie_III_kw_2021_2022.pdf sprawozdanie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki