REKLAMA
WAŻNE

APLISENS S.A.: wyniki finansowe

2020-08-20 17:41
publikacja
2020-08-20 17:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_1H2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_jedn_SF_MSSF_30_06_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_konso_SF_MSSF_30_06_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_20.08.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_20.08.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 51 485 55 723 11 592 12 995
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 676 9 337 1 728 2 177
III. Zysk (strata) brutto 7 711 9 407 1 736 2 194
IV. Zysk (strata) netto 6 447 7 703 1 452 1 796
V. Suma dochodów całkowitych 5 704 8 005 1 284 1 867
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 509 7 866 1 691 1 834
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 659 -9 785 -1 049 -2 282
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 259 930 283 217
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 109 -989 925 -231
X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,61 0,12 0,14
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,61 0,12 0,14
XII. Liczba średnioważona akcji w sztukach 11 879 445 12 563 105 11 879 445 12 563 105
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2020 oraz 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 185 418 175 439 41 518 41 197
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 363 1 399 305 329
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 16 307 10 416 3 651 2 446
XVI. Kapitał własny 167 748 163 624 37 561 38 423
XVII. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 564 592
XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 14,12 13,22 3,16 3,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,12 13,22 3,16 3,10
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
XX. Przychody netto ze sprzedaży 35 516 38 112 7 997 8 888
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 209 8 165 1 623 1 904
XXII. Zysk (strata) brutto 7 410 8 173 1 668 1 906
XXIII. Zysk (strata) netto 6 187 6 684 1 393 1 559
XXIV. Suma dochodów całkowitych 6 187 6 684 1 393 1 559
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 320 6 651 1 423 1 551
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 968 -9 243 -893 -2 156
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 961 1 082 216 252
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 313 -1 510 746 -352
XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,52 0,53 0,12 0,12
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,52 0,53 0,12 0,12
XXXI. Liczba średnioważona akcji w sztukach 11 879 445 12 563 105 11 879 445 12 563 105
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2020 oraz 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXII. Aktywa razem 170 994 162 889 38 288 38 250
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 659 667 148 157
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 589 4 080 1 699 958
XXXV. Kapitał własny 162 746 158 142 36 441 37 136
XXXVI. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 564 592
XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 13,70 12,78 3,07 3,00
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,70 12,78 3,07 3,00


Wybrane
dane finansowe zostały przedstawione zgodnie z par.64 ust.2 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku. Pozycje skróconego
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg średniego
kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy 30.06.2020
1 EUR=4,4660 zł oraz 31.12.2019 1EUR=4,2585 zł. Pozycje skróconego
rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych
zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca za półrocze danego roku za okres 01.01.-30.06.2020 1EUR-4,4413
zł oraz za okres 01.01.-30.06.2019 1 EUR-4,2880 zł.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_1H2020.pdfGK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_1H2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK APLISENS za IH2020
Skrócone jedn SF MSSF 30 06 2020.pdfSkrócone jedn SF MSSF 30 06 2020.pdf APLISENS S.A. skrócone jed. sprawozdanie finansowe 30.06.2020
Skrócone konso SF MSSF 30 06 2020.pdfSkrócone konso SF MSSF 30 06 2020.pdf GK APLISENS skrócone skon. sprawozdanie finansowe 30.06.2020
MSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego_20.08.2020.pdfMSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego_20.08.2020.pdf Raport z przeglądu biegłego rewidenta spr. jednostkowe APLISENS S.A.
MSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_20.08.2020.pdfMSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_20.08.2020.pdf Raport z przeglądu biegłego rewidenta spr. skonsolidowane GK APLISENS

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-20 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki