APLISENS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-14 20:01
publikacja
2019-11-14 20:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APLISENS_raport_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 87 682 76 797 20 350 18 055
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 541 14 333 3 375 3 370
III. Zysk (strata) brutto 14 819 14 455 3 439 3 398
IV. Zysk (strata) netto 12 187 11 915 2 829 2 801
V. Suma dochodów całkowitych 12 589 11 192 2 922 2 631
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 434 17 356 4 278 4 080
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 960 -8 660 -1 847 -2 036
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 402 -6 228 -790 -1 464
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 7 072 2 468 1 641 580
X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,97 0,95 0,23 0,22
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,97 0,95 0,23 0,22
XII. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 573 079 12 520 017 12 573 079 12 520 017
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 187 023 174 457 42 762 40 571
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 385 1 489 317 346
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 884 12 367 3 175 2 876
XVI. Kapitał własny 171 754 160 601 39 271 37 349
XVII. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 576 586
XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 13,66 12,87 3,12 2,99
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,66 12,87 3,12 2,99
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018
XX. Przychody netto ze sprzedaży 59 003 55 177 13 694 12 972
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 399 13 277 2 878 3 121
XXII. Zysk (strata) brutto 13 054 13 505 3 030 3 175
XXIII. Zysk (strata) netto 10 824 11 140 2 512 2 619
XXIV. Suma dochodów całkowitych 10 824 11 140 2 512 2 619
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 054 16 040 3 726 3 771
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 836 -8 681 -1 587 -2 041
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 325 -6 131 -772 -1 441
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 893 1 228 1 368 289
XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,86 0,89 0,20 0,21
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,86 0,89 0,20 0,21
XXXI. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 573 079 12 520 017 12 573 079 12 520 017
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXII. Aktywa razem 171 790 163 991 39 279 38 137
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 625 623 143 145
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 883 5 800 1 116 1 349
XXXV. Kapitał własny 166 282 157 568 38 019 36 644
XXXVI. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 576 586
XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 13,23 12,63 3,02 2,94
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,23 12,63 3,02 2,94


Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego
i skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowejzaprezentowane
w walucie EUR zostały przeliczone wg. ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski średniego kursu EUR z dnia 30 września 2019 roku tj. 4,3736
PLN/EUR oraz z dnia 31 grudnia 2018 roku tj. 4,3000 PLN/EUR dla danych
porównawczych. Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego
jednostkowego rachunkuzysków i strat, sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono na EUR wg ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30
września 2019 roku tj. 4,3085 PLN/EUR oraz 30 września 2018 roku tj.
4,2535 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APLISENS raport 3Q2019.pdfAPLISENS raport 3Q2019.pdf GK APLISENS raport kwartalny za okres 01.01-30.09.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki