REKLAMA

APLISENS S.A.: wyniki finansowe

2019-05-16 19:21
publikacja
2019-05-16 19:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_APLISENS_rozszerzony_skonoslidowany_raport_za_I_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 26 542 23 133 6 176 5 536
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 805 3 935 1 118 942
III. Zysk (strata) brutto 4 845 4 077 1 127 976
IV. Zysk (strata) netto 4 006 3 308 932 792
V. Suma dochodów całkowitych 4 452 3 115 1 036 746
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 126 5 681 495 1 360
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 476 -2 424 -1 507 -580
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 956 1 197 222 286
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 394 4 454 -790 1 066
X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,26 0,07 0,06
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,26 0,07 0,06
- Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 180 657 174 457 42 001 40 571
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 445 1 489 336 346
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 941 12 367 2 776 2 876
XV. Kapitał własny 166 815 160 601 38 782 37 349
XVI. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 586 586
XVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 13,31 12,87 3,09 2,99
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,31 12,87 3,09 2,99
XIX. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 533 182 12 474 044 12 533 182 12 474 044
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018
XX. Przychody netto ze sprzedaży 18 985 16 808 4 417 4 023
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 353 3 703 1 013 886
XXII. Zysk (strata) brutto 4 374 3 820 1 018 914
XXIII. Zysk (strata) netto 3 613 3 099 841 742
XXIV. Suma dochodów całkowitych 3 613 3 099 841 742
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 684 4 608 392 1 103
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 476 -2 412 -1 507 -577
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 082 1 197 252 286
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 710 3 393 -863 812
XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,25 0,07 0,06
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,25 0,07 0,06
- Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XXXI. Aktywa razem 169 037 163 991 39 299 38 137
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 619 623 144 145
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 602 5 800 1 302 1 349
XXXIV. Kapitał własny 162 816 157 568 37 853 36 644
XXXV. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 586 586
XXXVI. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 12,99 12,63 3,02 2,94
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,99 12,63 3,02 2,94
XXXVIII. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 533 182 12 474 044 12 533 182 12 474 044


Wybrane dane finansowe za I kwartał 2019
roku i I kwartał 2018 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących
zasad:-dane bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
31.03.2019 roku tj. 4,3013 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2018 roku tj.
4,3000 PLN/EUR.-dane rachunku zysków i strat, rachunku dochodów
całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na
EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego tj. za okres
01.01.-31.03.2019- 4,2978PLN/EUR oraz za okres 01.01.-31.03.2018
4,1784 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK APLISENS rozszerzony skonoslidowany raport za I kwartał 2019.pdfGK APLISENS rozszerzony skonoslidowany raport za I kwartał 2019.pdf GK APLISENS Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki