11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
APLISENS_JSF_31.12.2018_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2018_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__APLISENS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_APLISENS_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 73 883 74 246 17 315 17 491
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 596 15 855 3 655 3 735
III. Zysk (strata) brutto 15 888 15 848 3 724 3 734
IV. Zysk (strata) netto 13 304 19 263 3 118 4 538
V. Suma dochodów calkowitych 13 304 19 263 3 118 4 538
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 308 17 046 4 994 4 016
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 800 -12 100 -2 531 -2 851
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 131 -14 952 -1 437 -3 523
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 377 -10 006 1 026 -2 357
X. Aktywa razem 163 991 152 966 38 137 36 675
XI. Zobowiązania długoterminowe 623 606 145 145
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 800 4 036 1 349 968
XIII. XIII. Kapitał własny 157 568 148 324 36 644 35 562
XIV. Kapitał zakładowy 2 519 2 626 586 630
XV. Liczba akcji średnioważona (w szt.) 12 474 044 12 825 834 12 474 044 12 825 834
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 474 044 12 825 834 12 474 044 12 825 834
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,07 1,50 0,25 0,35
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,07 1,50 0,25 0,35
XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 12,63 11,56 2,94 2,77
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,63 11,56 2,94 2,77


Wybrane dane finansowe w EUR zostały
przedstawione zgodnie z par. 64 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
29 marca 2018 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego
na dzień bilansowy 31.12.2018 1EUR-4,3000 PLN oraz 31.12.2017
1EUR-4,1709 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym roku 31.12.2018 1EUR-4,2669 PLN oraz 31.12.2017 1EUR-4,2447 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APLISENS JSF 31.12.2018_ESPI.pdfAPLISENS JSF 31.12.2018_ESPI.pdf APLISENS S.A. sprawozdanie finansowe za rok 2018
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_2018_ESPI.pdfGK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_2018_ESPI.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za rok 2018
List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ APLISENS.pdfJSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ APLISENS.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2018
Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań 2018.pdfOświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań 2018.pdf Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych
Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej
Oświadczenie RN APLISENS SA.pdfOświadczenie RN APLISENS SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie komitetu audytu
Ocena przez RN APLISENS SA sprawozdań za 2018 r..pdfOcena przez RN APLISENS SA sprawozdań za 2018 r..pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2018 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Grzegorz Grochalski Główny Księgowy Grzegorz Grochalski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.