REKLAMA
PIT 2023

AMICA: wyniki finansowe

2023-11-24 17:14
publikacja
2023-11-24 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Amica_S.A._3Q2023_Sprawozdanie_finansowe_(002).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Amica_S.A._3Q2023_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_(002).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody z umów z klientami 2 123,5 2 486,1 463,2 531,9
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 56,0 (10,3) 12,2 (2,2)
III. Zysk przed opodatkowaniem 8,8 (1,6) 1,9 (0,3)
IV. Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki (1,9) (11,9) (0,4) (2,5)
V. Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych - (0,9) - (0,2)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (0,1) 254,7 - 54,5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (56,8) (71,4) (12,4) (15,3)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54,3 (119,5) 11,8 (25,6)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (2,6) 63,8 (0,6) 13,6
X. Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej (0,30) (1,73) (0,07) (0,37)
XI. Aktywa, razem 2 180,5 2 444,6 470,4 502,0
XII. Zobowiązania długoterminowe 162,5 214,3 35,1 44,0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 926,1 1 096,0 199,8 225,1
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 091,9 1 132,8 235,5 232,6
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych - 1,5 - 0,3
XVI. Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,2
XVII. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVIII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829 103 829 103 829 103 829
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 142,33 147,66 30,70 30,32
XX. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* - 3,50 - 0,76


Dane finansowe przeliczone zostały na
walutę Euro według następujących kursów:kurs
do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
przepływów pieniężnych: 4,5840 (30.09.2023) i 4,6740 (30.09.2022)kurs
do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6356
(30.09.2023) i 4,8698 (30.09.2022)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Amica S.A. 3Q2023 Sprawozdanie finansowe (002).pdfAmica S.A. 3Q2023 Sprawozdanie finansowe (002).pdf
Amica S.A. 3Q2023 Sprawozdanie z działalności (002).pdfAmica S.A. 3Q2023 Sprawozdanie z działalności (002).pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2023-11-24 Robert Stobiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2023-11-24 Michał Rakowski Wiceprezes Zarządu
2023-11-24 Adrianna Harasymowicz-Stajkowska Wiceprezes Zarządu
2023-11-24 Paweł Biel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki