REKLAMA

AMBRA: wyniki finansowe

2021-11-09 00:33
publikacja
2021-11-09 00:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_Q1_2021_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 160 422 140 697 35 018 31 663
II. Marża ze sprzedaży 69 857 56 109 15 249 12 627
III. Zysk brutto ze sprzedaży 58 857 46 465 12 848 10 457
IV. EBITDA 25 709 16 490 5 612 3 711
V. EBIT 19 809 11 066 4 324 2 490
VI. Zysk netto 14 676 8 508 3 204 1 915
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 998 5 420 2 401 1 220
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 9 604 2 263 2 096 509
IX. Aktywa trwałe 245 531 242 886 52 997 53 726
X. Aktywa obrotowe 373 454 335 835 80 609 74 287
XI. Aktywa razem 618 985 578 721 133 606 128 013
XII. Zobowiązania długoterminowe 29 439 30 161 6 354 6 672
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 190 208 166 129 41 056 36 748
XIV. Kapitał własny 399 338 382 431 86 196 84 594
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 338 734 326 152 73 115 72 145
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 441 5 576
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,44 0,22 0,10 0,05
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 13,44 12,94 2,90 2,86
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,70 0,70 0,15 0,15
XX. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 44 950 35 545 9 812 7 999
XXII. Marża ze sprzedaży 15 981 13 061 3 488 2 939
XXIII. Zysk brutto ze sprzedaży 15 980 13 052 3 488 2 937
XXIV. EBITDA 7 551 5 505 1 648 1 239
XXV. EBIT 5 086 2 953 1 110 665
XXVI. Zysk netto 3 948 6 552 862 1 474
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem (2 504) 1 210 (547) 272
XXVIII. Aktywa trwałe 256 990 256 438 55 471 56 724
XXIX. Aktywa obrotowe 67 847 54 037 14 645 11 953
XXX. Aktywa razem 324 837 310 475 70 115 68 677
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 13 222 14 342 2 854 3 172
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 39 793 28 259 8 589 6 251
XXXIII. Kapitał własny 271 822 267 874 58 672 59 254
XXXIV. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 441 5 576
XXXV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,16 0,26 0,03 0,06
XXXVI. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 10,78 10,63 2,33 2,35


Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują pierwszy
kwartał bieżącego roku obrotowego (1 lipca 2021 r. - 30 września 2021
r.) oraz pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego (1 lipca 2020 r.
- 30 września 2020 r.)- Dane z jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30
września 2021 r. (koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego
2021/2022) i na dzień 30 czerwca 2021 r. (koniec poprzedniego roku
obrotowego 2020/2021).Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej
zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:-
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu
sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,5811 zł za pierwszy kwartał
bieżącego roku obrotowego 2021/2022 i 4,4436 zł za pierwszy kwartał
poprzedniego roku obrotowego 2020/2021.- Poszczególne pozycje
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg
średnich kursów NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te
wynosiły: 4,6329 zł na dzień 30 września 2021 r. i 4,5208 zł na dzień 30
czerwca 2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMBRA_Q1_2021_2022.pdfAMBRA_Q1_2021_2022.pdf Raport kwartalny Q1 2021/2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-09 Robert Ogór Prezes Zarządu
2021-11-09 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
2021-11-09 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki