AMBRA: wyniki finansowe

2019-05-14 06:37
publikacja
2019-05-14 06:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_raport_kwartalny_Q3_18_19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 426 402 391 641 99 266 92 789
II. Marża ze sprzedaży 189 025 174 192 44 005 41 270
III. Zysk brutto ze sprzedaży 154 847 142 576 36 048 33 780
IV. EBITDA 62 635 61 395 14 581 14 546
V. EBIT 52 765 52 530 12 284 12 446
VI. Zysk netto 40 082 38 603 9 331 9 146
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 307 29 829 7 288 7 067
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (1 954) 11 747 (455) 2 783
IX. Aktywa trwałe 182 944 181 808 42 532 41 684
X. Aktywa obrotowe 274 612 268 801 63 844 61 629
XI. Aktywa razem 457 556 450 609 106 376 103 313
XII. Zobowiązania długoterminowe 9 178 21 757 2 134 4 988
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 128 041 124 858 29 768 28 627
XIV. Kapitał własny 320 337 303 994 74 474 69 698
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 277 464 264 883 64 507 60 731
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 860 5 779
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,24 1,18 0,29 0,28
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 11,01 10,51 2,56 2,41
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,68 0,60 0,16 0,14
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 228 099 218 414 53 101 51 748
XXI. Marża ze sprzedaży 97 262 105 977 22 643 25 109
XXII. Zysk brutto ze sprzedaży 76 127 83 344 17 722 19 746
XXIII. EBITDA 29 603 32 539 6 892 7 709
XXIV. EBIT 22 637 25 979 5 270 6 155
XXV. Zysk netto 25 891 23 219 6 027 5 501
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem (12 925) 6 358 (3 009) 1 506
XXVII. Aktywa trwałe 229 579 153 953 53 374 35 297
XXVIII. Aktywa obrotowe 56 707 144 471 13 184 33 123
XXIX. Aktywa razem 286 286 298 424 66 558 68 421
XXX. Zobowiązania długoterminowe 521 715 121 164
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 48 133 68 828 11 190 15 780
XXXII. Kapitał własny 237 632 228 881 55 247 52 476
XXXIII. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 860 5 779
XXXIV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,03 0,92 0,24 0,22
XXXV. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,43 9,08 2,19 2,08


Wybrane dane finansowe
przedstawione powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują 3 pierwsze
kwartały bieżącego roku obrotowego 2018/2019 (1 lipca 2018 r. - 31 marca
2019 r.) oraz 3 pierwsze kwartały poprzedniego roku obrotowego 2017/2018
(1 lipca 2017 r. - 31 marca 2018 r.).-
Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2019 r. (koniec 3
kwartału bieżącego roku obrotowego 2018/2019 r.) i na dzień 30 czerwca
2018 r. (koniec poprzedniego roku obrotowego 2017/2018).Wybrane
dane finansowe przedstawione powyżej zostały przeliczone na euro wg
następujących zasad:-
Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu
sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,2955 zł za 3 pierwsze kwartały
bieżącego roku obrotowego 2018/2019 i 4,2208 zł za 3 pierwsze kwartały
poprzedniego roku obrotowego 2017/2018.-
Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej - wg średnich kursów NBP obowiązujących na dany dzień
raportowy. Kursy te wynosiły: 4,3013 zł na dzień 31 marca 2019 r. i
4,3616 zł na dzień 30 czerwca 2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMBRA_raport_kwartalny_Q3_18_19.pdfAMBRA_raport_kwartalny_Q3_18_19.pdf Raport kwartalny Q3 2018/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-14 Robert Ogór Prezes Zarządu
2019-05-14 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
2019-05-14 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki