AMBRA: wyniki finansowe

2019-02-20 06:38
publikacja
2019-02-20 06:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_raport_polroczny_2018-19_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AMBRA_raport_z_przegladu_ssf_31.12.2018p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AMBRA_raport_z_przegladu_jsf_31.12.2018p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 327 009 300 515 76 148 70 844
II. Marża ze sprzedaży 146 142 134 560 34 031 31 721
III. Zysk brutto ze sprzedaży 120 176 109 832 27 984 25 892
IV. EBITDA 57 827 56 106 13 466 13 227
V. EBIT 51 142 50 178 11 909 11 829
VI. Zysk netto 39 485 36 426 9 195 8 587
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 531 29 111 7 342 6 863
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (13 587) (4 381) (3 164) (1 033)
IX. Aktywa trwałe 182 573 181 808 42 459 41 684
X. Aktywa obrotowe 379 080 268 801 88 158 61 629
XI. Aktywa razem 561 653 450 609 130 617 103 313
XII. Zobowiązania długoterminowe 24 166 21 757 5 620 4 988
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 216 318 124 858 50 307 28 627
XIV. Kapitał własny 321 169 303 994 74 690 69 698
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 278 570 264 883 64 784 60 731
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 862 5 779
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,25 1,15 0,29 0,27
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 11,05 10,51 2,57 2,41
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,68 0,60 0,16 0,14
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 183 433 172 597 42 715 40 688
XXI. Marża ze sprzedaży 86 798 82 947 20 212 19 554
XXII. Zysk brutto ze sprzedaży 65 746 65 399 15 310 15 417
XXIII. EBITDA 29 358 32 577 6 836 7 680
XXIV. EBIT 24 368 28 195 5 674 6 647
XXV. Zysk netto 24 336 24 485 5 667 5 772
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem (15 168) (5 956) (3 532) (1 404)
XXVII. Aktywa trwałe 225 406 153 953 52 420 35 297
XXVIII. Aktywa obrotowe 42 567 144 471 9 899 33 123
XXIX. Aktywa razem 267 973 298 424 62 319 68 421
XXX. Zobowiązania długoterminowe 590 715 137 164
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 31 306 68 828 7 280 15 780
XXXII. Kapitał własny 236 077 228 881 54 902 52 476
XXXIII. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 862 5 779
XXXIV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,97 0,97 0,22 0,23
XXXV. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,37 9,08 2,18 2,08


Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej obejmują następujace okresy:


- Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów


oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych obejmują I półrocze bieżącego roku


obrotowego 2018/2019 (1 lipca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.) oraz I
półrocze poprzedniego roku obrotowego 2017/2018


(1 lipca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.).


- Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały zaprezentowane na dzień 31


grudnia 2018 r. (koniec I półrocza bieżącego roku obrotowego 2018/2019)
i na dzień 30 czerwca 2018 r. (koniec


poprzedniego roku obrotowego 2017/2018).


Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej zostały przeliczone na euro
wg następujących zasad:


- Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
wyniku finansowego i pozostałych


całkowitych dochodów oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
z przepływów pieniężnych - wg kursów


stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego


miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,2944 zł za
I półrocze bieżącego roku obrotowego


2018/2019 i 4,2419 zł za I półrocze poprzedniego roku obrotowego
2017/2018.


- Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej - wg średnich kursów


NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,3000 zł
na dzień 31 grudnia 2018 r. i 4,3616 zł na


dzień 30 czerwca 2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_raport_polroczny_2018-19_FINAL.pdfAMBRA_raport_polroczny_2018-19_FINAL.pdf Raport półroczny
AMBRA_raport z przeglądu ssf_31.12.2018p.pdfAMBRA_raport z przeglądu ssf_31.12.2018p.pdf Raport audytora z przeglądu - skonsolidowane
AMBRA_raport z przeglądu jsf_31.12.2018p.pdfAMBRA_raport z przeglądu jsf_31.12.2018p.pdf Raport audytora z przeglądu - jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-20 Robert Ogór Prezes Zarządu
2019-02-20 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
2019-02-20 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki