REKLAMA
PIT 2023

ABG: ZAWARCIE UMOWY Z AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

2008-09-11 19:47
publikacja
2008-09-11 19:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2008
Data sporządzenia: 2008-09-11
Skrócona nazwa emitenta
ABG
Temat
ZAWARCIE UMOWY Z AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABG S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy ABG S.A. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest wykonanie i wdrożenie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oprogramowania umożliwiającego obsługę wniosków dla działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich delegowanych do Samorządów Wojewódzkich oraz realizowanych w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a także wykonywanie zmian i świadczenie usług utrzymania oprogramowania. Strony ustaliły termin obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.

Strony ustaliły, iż łączne wynagrodzenie z tytułu zawarcia niniejszej umowy wyniesie nie więcej niż 44.968.012,00 zł netto.

Umowa przewiduje następujące przypadki, które mogą skutkować wystąpieniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ABG S.A. z roszczeniami o zapłatę kar umownych:
1) za opóźnienie w przekazaniu do odbioru Produktu Zadania, Zmiany lub niewykonania zlecenia operacyjnego – kara umowna w wysokości odpowiednio 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto za Etap, w skład którego wchodzi dany Produkt Zadania lub 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto za Zmianę lub 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto za realizację zlecenia operacyjnego, za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu Wady ujawnionej w czasie odbioru Produktu Zadania lub Zmiany – kara umowna w wysokości odpowiednio 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto za Etap, w skład którego wchodzi dany Produkt Zadania, w którym wystąpiła Wada lub 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto za Zmianę, w której wystąpiła Wada za każdy dzień opóźnienia;
3) za opóźnienie w usunięciu Wady ujawnionej w okresie świadczenia Usługi Utrzymania – kara umowna w wysokości 5000 zł brutto (pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia;
4) za opóźnienie w usunięciu Wady ujawnionej w okresie gwarancji lub rękojmi – kara umowna w wysokości 5000 zł brutto (pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku wystąpienia opóźnienia, dotyczącego zobowiązań, o których mowa w pkt 1)-2) trwającego dłużej niż 30 dni, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może, odstąpić od Umowy oraz zażądać kary umownej w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto Umowy, niezależnie od naliczenia kar umownych. W przypadku wystąpienia opóźnienia, dotyczącego zobowiązań, o których mowa w pkt 3) i 4) trwającego dłużej niż 14 dni, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może, dokonać zastępczego usunięcia Wad na koszt i ryzyko ABG S.A. albo odstąpić od Umowy oraz zażądać kary umownej w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto Umowy, niezależnie od kar umownych.

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, Zamawiającemu oprócz tej kary przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn, niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych ABG S.A. na dzień 30 czerwca 2008 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-09-11 Karol Cieślak Wiceprezes Zarządu
2008-09-11 Arkadiusz Maliszewski Wiceprezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki