REKLAMA

ABC DATA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-30 13:04
publikacja
2019-11-30 13:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q3_2019_Vicis_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Q3_2019_Vicis__jednostkowe_sprawozdanie.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Vicis_Investments_30_09.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Działalność zaniechana
I. Przychody ze sprzedaży 1 958 171 3 087 479 456 663 725 868
II. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (8 927) 8 608 (2 082) 2 024
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (15 036) 1 348 (3 506) 317
IV. Strata netto (15 443) (2 398) (3 602) (564)
V. Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 122 594 550 122 594 550 122 594 550 122 594 550
VI. Podstawowa strata netto na jedną akcję (w złotych/EURO) (0,12) (0,02) (0,03) (0,00)
VII. Rozwodniona strata netto na jedną akcję (w złotych/EURO) (0,12) (0,02) (0,03) (0,00)
Skonsolidowane przepływy pieniężne
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 072 32 851 12 377 7 723
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50 601) (5 785) (11 801) (1 360)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (93 651) 6 227 (21 840) 1 464
XI. Przepływy pieniężne netto razem (91 180) 33 293 (21 264) 7 827
XII. Skonsolidowany bilans 30-09-2019 31-12-2018 30-09-2019 31-12-2018
XIII. Aktywa 207 780 1 170 856 47 508 272 292
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 19 719 979 955 4 509 227 897
XVI. Kapitał własny 188 061 187 242 42 999 43 545
XVII. Kapitał zakładowy 125 267 125 267 28 642 29 132


Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 30 wrzesnia 2019 roku – 4,3086 EUR/PLN oraz od 1
stycznia do 30 września 2018 roku – 4,2535 EUR/PLN;
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736
EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 – 4,3000 EUR/PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q3_2019_Vicis_Skonsolidowane.pdfQ3_2019_Vicis_Skonsolidowane.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2019
Q3_2019 Vicis_ jednostkowe_sprawozdanie.pdfQ3_2019 Vicis_ jednostkowe_sprawozdanie.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vicis Investments_30_09.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vicis Investments_30_09.pdf Pozostałe informacje do SF za 3 kwartały 2019 - sprawozdanie zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-30 Andrzej Lis Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki