21,6000 zł
4,85% 1,0000 zł
AB SA (ABE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_2_2019.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Raport_biezacy_nr_2_2019_v2_zal.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
QSR_Q3_18-19_spr._finansowe_kor.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 6.723.408 6.452.583 1.565.221 1.528.758
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66.947 75.466 15.585 17.880
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56.919 60.881 13.251 14.424
IV. Zysk (strata) netto 45.577 48.825 10.610 11.568
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 45.577 48.825 10.610 11.568
VI. Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
VII. Całkowity dochód ogółem 52.348 51.195 12.187 12.129
VIII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 52.348 51.195 12.187 12.129
IX. Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43.684 -1.987 10.170 -471
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3.149 -3.049 -733 -722
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99.758 -2.058 -23.224 -488
XIII. Przepływy pieniężne netto razem -59.223 -7.094 -13.787 -1.681
XIV. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 2,82 3,02 0,66 0,71
XV. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 2,82 3,02 0,66 0,71
XVI. Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
XVII. 2019-03-31 2018-06-30 2019-03-31 2018-06-30
XVIII. Aktywa razem 2.105.742 1.962.359 489.560 449.917
XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 771.168 718.820 179.287 164.806
XX. Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
XXI. Kapitał własny razem 771.168 718.820 179.287 164.806
XXII. Kapitał zakładowy 16.188 16.188 3.764 3.711
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 176.971 269.028 41.144 61.681
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1.157.603 974.511 269.129 223.430
XXV. Zobowiązania razem 1.334.574 1.243.539 310.272 285.111
XXVI. Wartość księgowa na 1 akcję 47,64 44,41 11,08 10,18
XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 47,64 44,41 11,08 10,18
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 3.661.687 3.682.506 852.447 872.466
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27.107 37.109 6.311 8.792
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35.808 40.546 8.336 9.606
XXXI. Zysk (strata) netto 31.404 34.435 7.311 8.158
XXXII. Całkowity dochód ogółem 37.336 35.216 8.692 8.343
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -34.699 68.134 -8.078 16.142
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32.848 -64.484 -7.647 -15.278
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6.498 -10.911 -1.513 -2.585
XXXVI. Przepływy pieniężne netto razem -74.045 -7.261 -17.238 -1.720
XXXVII. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 1,94 2,13 0,45 0,50
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1,94 2,13 0,45 0,50
XXXIX. Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
XL. 2019-03-31 2018-06-30 2019-03-31 2018-06-30
XLI. Aktywa razem 1.446.366 1.341.563 336.263 307.585
XLII. Kapitał własny razem 566.949 529.614 131.809 121.427
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 158.124 246.877 36.762 56.602
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 721.293 565.072 167.692 129.556
XLV. Zobowiązania razem 879.417 811.949 204.454 186.159
XLVI. Wartość księgowa na 1 akcję 35,02 32,72 8,14 7,50
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 35,02 32,72 8,14 7,50


Kurs
średni NBP z dnia 31.03.2019 : 4,3013Kurs
średni NBP z dnia 30.06.2018: 4,3616
Kurs
średni za okres 01.07.2018.-31.03.2019: 4,2955Kurs
średni za okres 01.07.2017.-31.03.2018: 4,2208W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 2 z dnia 2019-05-24 o treści:
Plik Opis
Raport bieżący nr 2_2019.pdfRaport bieżący nr 2_2019.pdf Raport bieżący nr 2/2019
Raport bieżący nr 2_2019_v2_zał.pdfRaport bieżący nr 2_2019_v2_zał.pdf Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2019

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSR_Q3_18-19_spr. finansowe_kor.pdfQSR_Q3_18-19_spr. finansowe_kor.pdf Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej AB za III kwartał 2018/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2019-05-24 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2019-05-24 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2019-05-24 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2019-05-24 Danuta Uzarska Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

  • ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.