REKLAMA

3R Games S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 19:08
publikacja
2021-09-30 19:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3R_GAMES_PSF_2021_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_IH_3R_Games_S.A._WD_WCz.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 0 15 0
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej -560 -682 -123 -154
III. Zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej -598 -919 -132 -207
IV. Zysk/strata brutto z działalności zaniechanej 0 -3 263 0 -735
V. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej -598 -919 -132 -207
VI. Zysk/strata netto z działalności zaniechanej 0 -3 263 0 -735
VII. Całkowite dochody/straty ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej -598 -4 182 -132 -942
VIII. Aktywa razem 16 602 10 806 3 672 2 420
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 58 101 13 23
X. Należności krótkoterminowe 96 71 21 16
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 087 8 233 462 1 843
XII. Zobowiązania długoterminowe 269 77 60 17
XIII. Kapitał własny 14 246 2 496 3 151 559
XIV. Kapitał podstawowy 7 364 4 150 1 629 929
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 161 -805 -255 -181
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 -1 211 0 -273
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 375 2 048 82 461
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -784 32 -172 7
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (zł/EUR) -0,01 -0,01 0 0
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z dziaalności kontynuowanej ( w zł./EUR) -0,01 -0,01 0 0
XXI. Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (zł/EUR) -0,01 -0,01 0 0


W
okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


Pozycje bilansowe(
sprawozdania z sytuacji finansowej) przeliczone są według średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni
dzień okresu sprawozdawczego:

30.06.2021-
4,5208 PLN/EU


30.06.2020-
4,4660 PLN/EUR


31.12.2020-
4,6148 PLN/ EURPozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym:

01.01-30.06.2021-
4,5472 PLN/EUR


01.01.-30.06.2020-
4,4413 PLN/EUR


01.01-31.12.2020-
4,4742 PLN/ EUR
Najwyższy
i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował
się następująco:

01.01-30.06.2021-    
4,6603  
oraz    
4,4541 
PLN/EUR


01.01-30.06.2020
-   
4,6044  
oraz    
4,2279 
PLN/EUR,01-01-31.12.2020
-   
4,6330  
oraz    
4,2279 
PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
3R GAMES_PSF_2021_raport.pdf3R GAMES_PSF_2021_raport.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Raport_IH_3R_Games_S.A._WD_WCz.pdfRaport_IH_3R_Games_S.A._WD_WCz.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3R Games S. A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2021-09-30 Wiktor Dymecki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki