REKLAMA
WEBINAR

08OCTAVA: wyniki finansowe

2022-11-16 08:09
publikacja
2022-11-16 08:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_SSF_3Q2022_10.11.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_III_Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody i straty z inwestycji 507 (759) 108 (165)
II. Przychody operacyjne 886 820 189 178
III. Koszty operacyjne (1 655) (1 635) (353) (355)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (262) (1 574) (56) (342)
V. Zysk (strata) netto (882) (1 681) (188) (365)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (965) (1 499) (206) (326)
VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,02) (0,04) (0,00) (0,01)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 839) (52) (392) (11)
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 886 (2 316) 189 (504)
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 326) 118 (283) 26
XII. Przepływy pieniężne netto (2 279) (2 250) (486) (489)
XIII. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XIV. Aktywa, razem 88 348 89 392 18 142 19 436
XV. Zobowiązania, razem 25 047 25 209 5 143 5 481
XVI. Kapitał własny, razem 63 301 64 183 12 999 13 955
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 61 115 62 080 12 550 13 497
XVIII. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,48 1,50 0,30 0,33
XX. Wartość aktywów netto przypisaną akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł / EUR) 1,43 1,45 0,29 0,32
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody i straty z inwestycji (360) (91) (77) (20)
XXII. Przychody operacyjne 45 16 10 4
XXIII. Koszty operacyjne (1 062) (749) (227) (164)
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 377) (824) (294) (181)
XXV. Zysk (strata) netto (1 816) (692) (387) (152)
XXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXVII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,04) (0,02) (0,01) (0,00)
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 470) (2 006) (314) (440)
XXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (337) - (72) -
XXX. Przepływy pieniężne netto (1 807) (2 006) (385) (440)
XXXI. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XXXII. Aktywa, razem 58 783 60 820 12 071 13 223
XXXIII. Zobowiązania, razem 3 014 3 235 619 703
XXXIV. Kapitał własny, razem 55 769 57 585 11 452 12 520
XXXV. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXXVI. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,30 1,35 0,27 0,29
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OCTAVA_SSF_3Q2022_10.11.2022.pdfOCTAVA_SSF_3Q2022_10.11.2022.pdf Raport Skonsolidowany 3Q_2022
Octava_III_Q_2022.pdfOctava_III_Q_2022.pdf Komentarz Zarządu do raportu za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki