REKLAMA

WDX: wyniki finansowe

2018-04-26 18:04
publikacja
2018-04-26 18:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_WDX_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WDX_Raport_Jednostkowy_Roczny_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-04-26
WDX SA
(pełna nazwa emitenta)
WDX Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Taśmowa 7
(ulica) (numer)
22 853 17 82 22 853 17 48
(telefon) (fax)
office@wdx.pl www.ri.wdx.pl
(e-mail) (www)
5211012480 010912740
(NIP) (REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 013 136 319 35 812 31 154
II. Zyski z działalności operacyjnej 9 220 10 332 2 172 2 361
III. Zysk brutto 8 152 10 087 1 921 2 305
IV. Zysk netto 6 351 7 974 1 496 1 822
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 403 21 321 1 273 4 873
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 472 -2 414 -347 -552
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14 635 -12 627 -3 448 -2 886
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -10 704 6 280 -2 522 1 435
IX. Aktywa razem 132 534 124 395 31 776 28 118
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 653 72 880 19 097 16 474
XI. Zobowiązania długoterminowe 25 612 22 999 6 141 5 199
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 54 041 49 881 12 957 11 275
XIII. Kapitał własny 52 881 51 515 12 679 11 644
XIV. Kapitał zakładowy 9 235 9 235 2 214 2 087
XV. Liczba akcji w sztukach 9 234 719 9 234 719 9 234 719 9 234 719
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,69 0,86 0,16 0,20
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 5,73 5,58 1,37 1,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_WDX_2017.pdfSprawozdanie_bieglego_rewidenta_WDX_2017.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
WDX Raport_Jednostkowy Roczny_2017.pdfWDX Raport_Jednostkowy Roczny_2017.pdf Jednostkowy raport finansowy z oświadczeniami Zarządu
Sprawozdanie_Zarzadu_2017.pdfSprawozdanie_Zarzadu_2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński
2018-04-26 Jacek Andrzejewski Wiceprezes Zarządu Jacek Andrzejewski
2018-04-26 Łukasz Sołtysiak Członek Zarządu Łukasz Sołtysiak
2018-04-26 Sebastian Zaborowski Członek Zarządu Sebastian Zaborowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 Barbara Czapska Główny Księgowy Barbara Czapska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki