REKLAMA

VOXEL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

2021-06-29 20:09
publikacja
2021-06-29 20:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) działając na podstawie § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2021 roku podjęło uchwały w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej VOXEL S.A., Pana Jakuba Kowalik, Pana Vladimira Ježik, Pani Magdaleny Pietras, Pani Martyny Liszka-Białek oraz Pani Katarzyny Galus.

Pan Jakub Kowalik jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji, w 2005 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, od 2006 roku jest komandytariuszem i adwokatem Kancelarii Bagier, Kowalik, Mączka i Wspólnicy Sp. k. oraz właścicielem w Kancelarii Adwokackiej Jakub Kowalik, w latach 2004 – 2006 adwokat w Kancelarii Cyran, Stasiak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, prawie karnym, doradztwie prawnym na rzecz zarządów i rad nadzorczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży medycznej, farmaceutycznej, górniczo-hutniczej, produkcyjnej, budowlanej, transportowej oraz w zakresie procesów restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej Spółek Skarbu Państwa, w tym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których uprawnienia właścicielskie wykonywał Minister Obrony Narodowej. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego oraz fundacji.

Pan Vladimir Ježik jest absolwentem Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Martinie (Słowacja), posiada tytuł doktora nauk medycznych. W ramach przebiegu pracy zawodowej: od 1999 roku zatrudniony jest jako chirurg w Szpitalu Považská Bystrica, od 2003 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora w KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., od 2006 roku zatrudniony jako konsultant w MEDCENTRUM s.r.o. w Žilina. Akcjonariusz spółki Pro Diagnostic Group a.s.

Pani Magdalena Pietras jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Luksemburgu – kierunek Międzynarodowe Prawo Finansowe. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora w Voxel International S.A.R.L. Od 2018 roku wspiera zawodowo Grupę Kapitałą Voxel w zakresie business development. Wcześniej współpracowała z Kancelarią Bonn Steichen & Partners, gdzie specjalizowała się w prawie funduszy inwestycyjnych oraz prawie spółek handlowych. W latach 2014 – 2015 związana była z Atlantic Fund Services S. A. – zajmując się administracją funduszy inwestycyjnych. Pani Magdalena Pietras odbyła wcześniej liczne staże, m. in. Lee Hishammuddin Allen&Gledhilll – Kuala Lumpur – dział międzynarodowych struktur podatkowych, Deloitte Luxembourg – dział Cross Border M&A. W roku 2020 otrzymała dyplom MBA Luxembourg School of Business.

Pani Katarzyna Galus ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (cumma sum laude), podyplomowe studia Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH w Warszawie, podyplomowe studia z Bankowości i Finansów SGGW w Warszawie. Złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2003). Posiada siedemnastoletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim, inwestycjach kapitałowych oraz zarzadzaniu grupą kapitałową. Przez większość pracy zawodowej związana z sektorem bankowym, gdzie wykonywała funkcje kierownicze w obszarze inwestycji kapitałowych, zarządzania grupą kapitałową oraz w organach spółek kapitałowych (Grupa PKO BP SA – Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych, PKO BP BANKOWY PTE S.A. – członek Zarządu, BOŚ SA – Dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego, Prokurent BOŚ Invest Management sp. o.o., BFG). W latach 2003 – 2017 w ramach nadzoru właścicielskiego pełniła funkcje członka Rady Nadzorczej w wielu podmiotach, w tym w spółkach z sektora finansowego, KREDOBANK SA, Dom Maklerski BOS, a także w spółkach regulowanych - Stalexport Autostrady SA, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODKAN” z/s w Ostrowie Wielkopolskim. W branży medycznej w latach 2008 – 2012 niezależny członek Rady Nadzorczej Polfa sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa CIECH SA. Od 2017 roku jest dyrektorem Biura Nadzoru nad Spółkami Zagranicznymi w PZU S.A./ PZU Życie S.A., odpowiedzialnym za zagraniczne podmioty Grupy PZU na Litwie, Łotwie, Estonii i w Ukrainie. W Krajach bałtyckich pełni funkcję Przewodniczącej Rad Nadzorczych zakładów ubezpieczeń: Lietuvos draudimas, PZU Lietuva Gyvybes draudimas oraz AAS Balta.

Martyna Liszka-Białek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – doradztwo inwestycyjne oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność – analityk finansowy. W 2008 roku pani Martyna Liszka odbyła praktyki w Rubicon Partners Dom Maklerski S.A., a następnie w 2011 roku praktyki w Domu Maklerskim IDM S.A. w Dziale Operacji Kapitałowych. W 2007 roku pani Martyna Liszka brała udział w Kole Naukowym Uniwersytetu Śląskiego oraz ukończyła kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod patronatem Akademii Ekonomicznej. W latach 2010-2012 pani Martyna Liszka pozostawała członkiem Koła Naukowego Rynków Kapitałowych „Index” przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie zajmowała się organizacją projektów z zakresu analizy technicznej i fundamentalnej. W roku 2019 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2015-2017 odbyła praktyki w Cleveland Clinic, Head and Neck Surgery and Neurosurgery Department oraz Saint Louis University Department of Neurosurgery. Od 2021 lekarz rezydent w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary.

Wszyscy powołani w skład Rady Nadzorczej VOXEL S.A. członkowie, tj. Pan Jakub Kowalik, Pan Vladimir Ježik, Pani Magdalena Pietras, Pani Martyna Liszka-Białek oraz Pani Katarzyna Galus przedłożyli Emitentowi oświadczenia, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej u Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2021-06-29 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki