REKLAMA

VOTUM S.A.: wyniki finansowe

2022-11-21 18:09
publikacja
2022-11-21 18:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_IIIQ2022_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
I. Przychody ze sprzedaży 191 899 138 913 40 934 30 473
II. Koszty działalności operacyjnej 121 661 132 975 25 951 29 171
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 71 706 5 875 15 296 1 289
IV. Zysk (strata) brutto 70 698 4 993 15 080 1 095
V. Zysk (strata) netto 58 145 2 308 12 403 506
VI. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 653 -441 139 -97
VII. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 57 491 2 749 12 263 603
VIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
IX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 4,85 0,19 1,03 0,04
X. Aktywa razem 222 021 132 578 45 591 28 825
XI. Zobowiązania razem 99 532 63 063 20 439 13 711
XII. Kapitał własny 122 489 69 516 25 153 15 114
XIII. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 246 261
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 102,07 57,93 20,96 12,6
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 420 -4 216 1 796 -925
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -820 -2 519 -175 -553
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3669 1 613 -783 354
Wybrane dane finansowe - VOTUM s.A.
XVIII. Przychody ze sprzedaży 50 043 31 900 10 675 6 998
XIX. Koszty działalności operacyjnej 31 819 33 281 6 787 7 301
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 103 9 387 5 995 2 059
XXI. Zysk (strata) brutto 27 459 8 953 5 857 1 964
XXII. Zysk (strata) netto 23 172 8 129 4 943 1 783
XXIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,93 0,68 0,41 0,15
XXV. Aktywa razem 133 733 99 724 27 462 21 682
XXVI. Zobowiązania razem 54 053 38 296 11 100 8 326
XXVII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 39 205 27 680 8 051 6 018
XXVIII. Kapitał własny 79 680 61 428 16 362 13 356
XXIX. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 246 261
XXX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 6,64 5,12 1,36 1,11
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 132 -10 276 -455 -2 254
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 188 5 917 1 320 1 298
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 527 4 120 -326 904


Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za
okres od 1 stycznia 2022 roku do30 września 2022 roku. Dane
porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku
dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1
stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku dla skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym
kapitale własnym.

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust.
2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku:-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:-
30 września 2022 roku: 1 EUR = 4,8698 PLN- 31 grudnia 2021 roku:
1 EUR = 4,5994 PLN- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez NBP obowiązującychna ostatni dzień każdego miesiąca do
końca III kwartału danego roku:-od 1 stycznia 2022 do 30
września 2022: 1 EUR = 4,688 PLN-od 1 stycznia 2021 do 30
września 2021: 1 EUR = 4,5585 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za IIIQ2022 r..pdfRaport za IIIQ2022 r..pdf Raport za IIIQ2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-21 Bartłomiej Krupa Prezes Zarządu
2022-11-21 Kacper Jankowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki