REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 17:07
publikacja
2021-11-29 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKVG_Q32021_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_Vistal_Gdynia_SA_za_III_Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
DANE DOTYCZACE SPRAWOZDANIE SKOSOLIDOWANEGO
I. Przychody 44797 77679 9827 17487
II. Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej -4591 1029 -1007 232
III. Zysk/ (strata) netto -6900 -8486 -1514 -1910
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -6199 -7555 -1360 -1701
V. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z
działalnością inwestycyjną
1054 3481 231 784
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalnośc i finansowej -841 -1593 -184 -359
VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5984 -5667 -1313 -1276
VIII. Aktywa trwałe 68929 76977 14878 16680
IX. Aktywa obrotowe 28540 38019 6160 8238
X. Kapitał własny -2741 -3021 -592 -655
XI. Zobowiązania 100210 118017 21630 25574
XII. Suma bilansowa 97469 114996 21038 24919
DANE DOTYCZACE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
XIII. Przychody 29725 54217 6521 12206
XIV. Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej -3760 472 -825 106
XV. Zysk/ (strata) netto -5910 -2512 -1296 -566
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5618 -2361 -1232 -532
XVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 1179 3231 259 727
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności i finansowej -442 -2201 -97 -495
XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4879 -1331 -1070 -300
XX. Aktywa trwałe 68426 72200 14770 15645
XXI. Aktywa obrotowe 24976 28689 5391 6217
XXII. Kapitał własny 2690 8593 581 1862
XXIII. Zobowiązania 90712 92296 19580 20000
XXIV. Suma bilansowa 93402 100889 20161 21862


Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski średniego kursu EUR z dnia 30 września 2021
roku 4,6329 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2020 roku 4,6148 PLN/EUR.


Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR
według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30
września 2021 roku i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku
(odpowiednio: 4,5585 PLN/EUR i 4,4420 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKVG_Q32021_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdfGKVG_Q32021_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf Sprawozdanie_z_dzialanosci
Skonsolidowane SF Vistal Gdynia SA za III Q 2021.pdfSkonsolidowane SF Vistal Gdynia SA za III Q 2021.pdf Sprawozdanie_skonsolidowane

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2021-11-29 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2021-11-29 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki