REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 06:39
publikacja
2021-05-31 06:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_SF_Vistal_Gdynia_SA_za_I_Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKVG_Q12021_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE DOTYCZACE SPRAWOZDANIE SKOSOLIDOWANEGO
I. Przychody 17426 27180 3811 6182
II. Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej -1105 1450 -242 330
III. Zysk/ (strata) netto -1951 -7336 -427 -1669
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3901 -443 -853 -101
V. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -538 -265 -118 -60
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -247 -214 -54 -49
VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4678 -922 -1023 -210
VIII. Aktywa trwałe 72454 76977 15547 16680
IX. Aktywa obrotowe 29157 38019 6256 8238
X. Kapitał własny 2212 -3021 475 -655
XI. Zobowiązania 99399 118017 21329 25574
XII. Suma bilansowa 101611 114996 21804 24919
DANE DOTYCZACE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
XIII. Przychody 11216 19528 2453 4442
XIV. Zysk/ (strata) na działalności operac yjnej -795 510 -174 116
XV. Zysk/ (strata) netto -1602 -2040 -350 -464
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3655 -590 -799 -134
XVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -489 -607 -107 -138
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -145 -195 -32 -44
XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4281 -1392 -936 -317
XX. Aktywa trwałe 71588 72200 15361 15645
XXI. Aktywa obrotowe 23252 28689 4989 6217
XXII. Kapitał własny 6998 8593 1502 1862
XXIII. Zobowiązania 87842 92296 18849 20000
XXIV. Suma bilansowa 94840 100889 20351 21862


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w
walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski średniego kursu EUR z dnia 31 marca 2021 roku 4,6603 PLN/EUR oraz
31 grudnia 2020 roku 4,6148 PLN/EUR.


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego
skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca
2021 roku i 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2020 roku (odpowiednio:
4,5721 PLN/EUR i 4,3963 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane SF Vistal Gdynia SA za I Q 2021.pdfSkonsolidowane SF Vistal Gdynia SA za I Q 2021.pdf Sprawozdanie_skonsolidowane
GKVG_Q12021_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdfGKVG_Q12021_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf Sprawozdanie_z_dzialalnosci

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2021-05-31 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2021-05-31 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki