REKLAMA

TORPOL S.A.: wyniki finansowe

2022-05-20 17:17
publikacja
2022-05-20 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_TORPOL_31_03_2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_TORPOL_31_03_2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Torpol_-_Pozostale_informacje_do_1Q2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 208 386 219 542 44 841 48 018
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 965 16 470 6 663 3 602
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 22 472 8 252 4 836 1 805
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 032 8 575 4 956 1 876
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 240 8 056 5 431 1 762
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 20 260 6 508 4 360 1 423
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 61 175 99 142 13 164 21 684
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 138 -2 125 -245 -465
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 824 -25 588 -3 620 -5 597
X. Przepływy pieniężne netto, razem 43 213 71 429 9 299 15 623
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€) 0,88 0,28 0,19 0,06
XII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€) 0,88 0,28 0,19 0,06
XIII. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€) 0,00 1,53 0,00 0,33
XIV. Stan na dzień: 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XV. Aktywa trwałe 256 537 256 010 55 140 55 662
XVI. Aktywa obrotowe 763 398 702 947 164 083 152 835
XVII. Aktywa razem 1 019 935 958 957 219 223 208 496
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 707 497 666 798 152 068 144 975
XIX. Zobowiązania długoterminowe 122 653 112 101 26 363 24 373
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 584 844 554 697 125 705 120 602
XXI. Kapitał własny 313 350 293 054 67 351 63 716
XXII. Kapitał zakładowy 4 594 4 594 987 999
XXIII. Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 22 970 000 22 970 000 22 970 000
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€) 13,64 12,76 2,93 2,77
XXV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€) 13,64 12,76 2,93 2,77


Skonsolidowane dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone
na euro wg następujących zasad:


- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1
stycznia do 31 marca 2022 roku (1 EUR = 4,6472 PLN) oraz dla okresu od 1
stycznia do 31 marca 2021 roku (1 EUR = 4,5721 PLN);


- poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 marca
2021 roku (1 EUR = 4,6525 PLN) i na dzień 31 grudnia 2020 roku (1 EUR=
4,5994 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK TORPOL 31 03 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGK TORPOL 31 03 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf GRUPA TORPOL S.A.: SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2022 ROKU
Kwartalna informacja finansowa TORPOL 31 03 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdfKwartalna informacja finansowa TORPOL 31 03 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf TORPOL S.A.- KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2022 ROKU
GK Torpol - Pozostałe informacje do 1Q2022-sig-sig-sig-sig.pdfGK Torpol - Pozostałe informacje do 1Q2022-sig-sig-sig-sig.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Grzegorz Grabowskki Prezes Zarządu Grzegorz Grabowskki
2022-05-20 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Konrad Tuliński
2022-05-20 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
2022-05-20 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki