REKLAMA

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Złożenie oświadczenie typu lock-up

2017-09-26 16:10
publikacja
2017-09-26 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2017 KNF
Data sporządzenia: 2017-09-26
Skrócona nazwa emitenta
ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.
Temat
Złożenie oświadczenie typu lock-up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 26 września 2017 roku, Ofka Piechniczek pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Emitenta („Akcjonariusz”) złożyła oświadczenie dotyczące zobowiązania do niezbywania lub nieobciążania akcji Emitenta (dalej: „Oświadczenie”). Na mocy złożonego Oświadczenia Akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania lub nieobciążania posiadanych przez Akcjonariusza akcji Emitenta objętych Oświadczeniem, w okresie 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia Oświadczenia, tj. do dnia 26 września 2018 roku.

Wskazane powyżej zobowiązanie Akcjonariusza, nie dotyczy transakcji zbycia akcji dokonywanych:

a) zarówno w jak i poza alternatywnym systemem obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), pod warunkiem, że cena zbycia każdej poszczególne akcji jest nie niższa niż 10 zł (dziesięć złotych),
b) poza alternatywnym systemem obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), pod warunkiem że przed nabyciem Akcji ich nabywca przyjmie na siebie bez żadnych ograniczeń wszelkie zobowiązania Akcjonariusza wobec Emitenta wynikające z Oświadczenia. Akcjonariusz ponosi wobec Emitenta odpowiedzialność za wykonanie przez nabywcę Akcji jego zobowiązań wobec Spółki, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Przedmiotem Oświadczenia są wskazane poniżej akcje Emitenta posiadane przez Akcjonariusza:
a) 1.177.429 akcji na okaziciela Emitenta wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect,
b) 400.000 akcji na okaziciela serii A Emitenta niewprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect,
reprezentujących łącznie 15,14 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 15,14 proc. głosów
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz zobowiązał się do zapłaty Emitentowi kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu kwoty 1 zł (jeden złoty) i liczby akcji będących przedmiotem czynności stanowiącej dane naruszenie.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-26 Ofka Piechniczek Prezes Zarządu
2017-09-26 Kornelia Kita Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki