REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: wyniki finansowe

2021-04-30 08:00
publikacja
2021-04-30 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Serinus_Energy_-_Raport_Roczny_ze_Sprawozdaniem_Finansowym_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Serinus_Energy_-_2020_Annual_Report_and_Accounts.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży / Revenue 93 831 93 676 20 970 21 772
II. Opłaty koncesyjne / Royalties (7 044) (7 151) (1 574) (1 662)
III. Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / Revenue net of royalities 86 786 86 524 19 396 20 110
IV. Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses (15 400) (14 564) (3 442) (3 385)
V. Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense (5 537) (2 030) (1 237) (472)
VI. Koszty finansowe / Finance expense (14 865) (18 466) (3 322) (4 292)
VII. Zysk/(strata) netto / Net loss for the period (36 302) (7 459) (8 113) (1 734)
VIII. Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony /
Loss per share - basic and diluted
(0,12) (0,04) (0,03) (0,01)
IX. Średnia ważona liczba akcji (w tys.) / Weighted average shares (in '000) 272 411 234 211 272 411 234 211
X. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cashflows from operating activities 26 478 33 664 5 918 7 824
XI. Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności finansowej / Funds from (used in) financing activities 2 753 (13 033) 615 (3 029)
XII. Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities (16 833) (18 716) (3 762) (4 350)
XIII. BILANS - poniższe pozycje pokazane są wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. (kolumna 2. i 4.) / BS - below items are presented as at 31 December 2020 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2019 (2nd and 4th column) 31 12 2020 31 12 2019 31 12 2020 31 12 2019
XIV. Aktywa obrotowe razem / Current assets 60 267 57 892 13 061 13 594
XV. Aktywa trwałe razem / Non-current assets 294 344 361 629 63 788 84 917
XVI. Aktywa razem / Total assets 354 611 419 521 76 848 98 511
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities 83 563 122 271 18 109 28 711
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities 153 127 242 112 33 184 56 852
XIX. Kapitał zakładowy razem / Share capital 1 508 553 1 435 404 326 921 337 057
XX. Kapitał własny razem / Total equity 117 922 55 139 25 555 12 947


Powyższe dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone z USD
według następujących zasad:


i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:


- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 r. - 3,7584 PLN/USD (na
dzień 31 grudnia 2019 r. – 3,7977 PLN/USD);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia
2020 r. – 3,9045 PLN/USD (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – 3,8440
PLN/USD);


ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR:


- pozycje aktywów i pasywów – na dzień 31 grudnia 2020 r. według kursu
1,2279 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. – 1,1213 USD/EUR) ustalonego
na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
grudnia 2020 r. – 3,7584 PLN/USD i 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia
2019 r. - 3,7977 PLN/USD i 4,2585 PLN/EUR);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
według kursu 1,1459 USD/EUR (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
r. – 1,1191 USD/EUR ) ustalonego na podstawie kursów stanowiących
średnie arytmetyczne kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do
31 grudnia 2020 r. – 3,9045 PLN/USD i 4,4742 PLN/EUR (od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 r. - 3.8440 PLN/USD i 4.3018 PLN/EUR).

------------------------------------------------ENGLISH-------------------------------------------------


Above financial data for 2020 and 2019 were recalculated from USD
according to the principles as set out below:


i) USD/PLN recalculation:


- items representing assets and liabilities - recalculated on the basis
of the average exchange rate as kept by the Central Bank of Poland
(Narodowy Bank Polski) as of 31 December 2020 - 3.7584 PLN/USD (as of 31
December 2019 - 3.7977 PLN/USD);


- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of
Cash Flows - data recalculated on the basis of an arithmetic mean of
average exchange rates settled by Narodowy Bank Polski for the last day
of each month of the reporting period: 3.9045 PLN/USD for the period
from 1 January to 31 December 2020; and 3.8440 PLN/USD for the period
from 1 January to 31 December 2019;


ii) USD/EUR recalculation:


- items representing assets and liabilities - as of 31 December 2020
recalculated based on the exchange rate of 1.2279 USD/EUR (as of 31
December 2019 – 1.1213 USD/EUR) as calculated according to the exchange
rates settled by Narodowy Bank Polski as of 31 December 2020 - 3.7584
PLN/USD and 4.6148 PLN/EUR (as of 31 December 2019 - 3.7977 PLN/USD and
4.2585 PLN/EUR);


- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of
Cash Flows - exchange rate of 1.1459 USD/EUR for the period from 1
January to 31 December 2020 (1.1191 USD/EUR for period from 1 January to
31 December 2019)  as calculated according to the exchange rates which
represent the arithmetic mean of exchange rates settled by Narodowy Bank
Polski for the last day of each month of the reporting period: 3.9045
PLN/USD and 4.4742 PLN/EUR for period from 1 January to 31 December 2020
(3.8440 PLN/USD and 4.3018 PLN/EUR for period from 1 January to 31
December 2019).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Serinus Energy - Raport Roczny ze Sprawozdaniem Finansowym za 2020 rok.pdfSerinus Energy - Raport Roczny ze Sprawozdaniem Finansowym za 2020 rok.pdf
Serinus Energy - 2020 Annual Report and Accounts.pdfSerinus Energy - 2020 Annual Report and Accounts.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki