Ranking ROR

Różnica w wysokości rocznych kosztów związanych z prowadzeniem i wykorzystaniem usług przypisanych do konta osobistego może sięgać kilkuset złotych

Przedstawione w formie rankingu badania oferowanych na rynku kont osobistych pokazują, że optymalny pod kątem potrzeb wybór może przynieść znaczne oszczędności dla ich posiadaczy i domowych budżetów. Celem badania, które Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zleciło do przeprowadzenia zespołowi ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, było oszacowanie kosztów prowadzenia rachunków ROR w krajowych instytucjach finansowych.

W opracowaniu dokonano wyboru najtańszych rachunków ROR i instytucji finansowych je oferujących w zależności od przyjętego tzw. segmentu klienta. W badaniu uwzględniono koszty o charakterze opłat stałych związanych z prowadzeniem rachunku osobistego oraz koszty związane z dokonywanymi przez klienta operacjami bankowymi (przelewami, zleceniami stałymi, wypłatami pieniędzy z okienka bankowego lub bankomatu).

Łącznie ocenie poddano 63 rachunki ROR oferowane przez 35 instytucji finansowych w Polsce. Analizowano konta osobiste oferowane przez:

* banków (w tym Polbank EFG działający jako oddział banku zagranicznego) o największym udziale w rynku depozytów gospodarstw domowych,
* banków spółdzielczych, których akcjonariuszami są inne banki spółdzielcze oraz banków spółdzielczych o aktywach powyżej 100 mln zł,
* spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych o aktywach powyżej 100 mln zł i posiadających w swojej ofercie karty płatnicze.

Badaniem objęto konta osobiste dostępne dla osób fizycznych o wpływach na poziomie średniej krajowej pensji (2000 zł netto), nie uprawniających do korzystania z kont dla klientów zamożnych (VIP).

Do prezentacji wyników badań wykorzystano koncepcję ratingu. Każde badane konto osobiste otrzymało rating, czyli ocenę określającą poziom atrakcyjności kosztowej. Ocena ratingowa została wyrażona za pomocą symboli (gwiazdek). Skala ratingowa zawiera się w przedziale od pięciu gwiazdek (najbardziej atrakcyjne kosztowo konta osobiste) do jednej gwiazdki (najmniej atrakcyjne kosztowo konta osobiste).

CZTERY SEGMENTY KLIENTÓW

Przystępując do badania wyodrębniono cztery różniące się zachowaniami i preferencjami segmenty klientów instytucji finansowych, korzystających z rachunków osobistych.

Pierwszy segment klientów to typowe gospodarstwo złożone z rodziców i przynajmniej jednego dziecka. Klienci tego segmentu wykorzystują konto osobiste w celu dokonywania płatności i operacji na potrzeby gospodarstwa domowego. W oparciu o konto osobiste dokonują opłat np. za: czynsz, media, naukę itp. W kontaktach z bankiem wykorzystują tradycyjne kanały dystrybucji produktów bankowych.

Drugi segment klientów to podobnie jak w przypadku segmentu pierwszego typowe gospodarstwa domowe, które jednak do wykonywania operacji bankowych wykorzystują internet oraz sieć bankomatów. Są to w większości osoby młode i nowoczesne, którym zależy na oszczędności czasu i mobilności. Segment drugi różni się od segmentu pierwszego nie tylko preferencjami w zakresie kanału kontaktu z bankiem, ale także częstotliwością dokonywania poszczególnych operacji.

Trzeci segment klientów to klienci korzystający z usług bankowych na własne potrzeby lub wykorzystujący rachunek osobisty do bezpiecznego przechowywania środków. Do tego segmentu należeć będą głównie osoby młode, wchodzące na rynek pracy i nie prowadzące odrębnego gospodarstwa domowego. W dużej części są to także osoby w wieku dojrzałym lub emerytalnym. W stosunku do klientów pierwszego segmentu rynku ten segment klientów rzadziej dokonuje wypłat i operacji bankowych. Niska częstotliwość korzystania z rachunku jest charakterystyczna także dla klientów posiadających ROR jako rachunek pomocniczy do głównego rachunku gospodarstwa domowego. Podobnie jednak jak w przypadku segmentu pierwszego, klienci trzeciego segmentu w kontaktach z bankiem preferują tradycyjne kanały dystrybucji.

Czwarty segment klientów detalicznych tworzą osoby relatywnie rzadko korzystające z usług bankowych. Podobnie jak w przypadku segmentu trzeciego, są to klienci korzystający z usług bankowych na własne potrzeby lub wykorzystujący ROR jako rachunek pomocniczy. Najczęściej są to osoby młode, dokonujące operacji bankowych poprzez internet i wypłacające gotówkę z bankomatów. Osoby z tego segmentu utrzymują stosunkowo duży osad na rachunku. Według ekspertów jest to kwota na poziomie 10 tys. zł.

Przyjęta segmentacja przekłada się bezpośrednio na aktywność klientów, a tym samym na łączną wysokość kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą konta.

Przykładowo w odniesieniu do segmentu pierwszego przyjęto, że przeciętny klient realizuje miesięcznie: 8 przelewów na konto innej instytucji finansowej przez oddział stacjonarny; 3 zlecenia stałe; 5 wypłat gotówki przez oddział stacjonarny oraz 3 wypłaty gotówki z bankomatu płatnego (kwota jednej wypłaty wynosi 200 zł). Tymczasem według ekspertów przeciętny klient segmentu czwartego realizuje przez internet dwa przelewy miesięcznie, jedno zlecenie oraz dokonuje dwóch wypłat gotówki w bankomacie płatnym (kwota jednej wypłaty wynosi 200 zł).

Przedstawiamy najatrakcyjniejsze konta dla poszczególnych segmentów klientów.

SEGMENT PIERWSZY

Z punktu widzenia pierwszego segmentu klientów kluczowe znaczenie ma dostępność do sieci własnych placówek, w których można przeprowadzić operacje finansowe na koncie, np.: zlecić przelew, wpłacić lub wypłacić gotówkę itp. Uwzględniając ten punkt widzenia przyjęto, że sieć placówek obsługi klienta musi być większa niż 50.

Spośród kont osobistych oferowanych przez instytucje finansowe posiadających co najmniej 50 placówek najwyżej oceniono rachunki Konto 24 Prestiż (BZ WBK.) i Konto Komfort (ING Bank Śląski). Uzyskały one najwyższą ocenę (pięć gwiazdek). Wysoką atrakcyjnością kosztową (cztery gwiazdki) charakteryzują się również następujące rachunki: Pakiet „EKOKONTO” (Bank Ochrony Środowiska), Optimum (Getin Bank) oraz IKS plus (SKOK im. Franciszka Stefczyka).

Najliczniejszą grupę stanowią konta o relatywnie niskiej atrakcyjności cenowej dla klienta. Jedną gwiazdkę otrzymało aż 20 rachunków ROR.

Z przeprowadzonych badań wynika, że średni roczny koszt prowadzenia rachunku dla klientów z segmentu pierwszego w badanych instytucjach wyniósł 577 zł, przy czym minimalna wartość to 243 zł, a maksymalna aż 1117 zł rocznie.

Tak wysoki koszt dokonywania transakcji może mieć miejsce przy błędnie dobranym rachunku, np. gdy osoba posiada rachunek przeznaczony głównie do obsługi internetowej, a dokonuje większości operacji w placówce bankowej. Uwidacznia to potrzebę dopasowania rodzaju rachunku do potrzeb klienta.

W przypadku 21 kont oferowanych przez małe instytucje finansowe, których sieć w czasie badania nie przekraczała 50 placówek najatrakcyjniejsze konta oferowały działające lokalnie banki spółdzielcze.

SEGMENT DRUGI

Z punktu widzenia drugiego segmentu klientów na znaczeniu traci dostępność do tradycyjnej sieci placówek finansowych. Z tego powodu w rankingu uwzględniono wszystkie badane konta, posiadające opcję dostępu za pośrednictwem internetu. Ranking kont dla drugiego segmentu klientów nie obejmuje kont prowadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które dopiero w III kwartale 2006 roku przystąpiły do wprowadzania usług zdalnej obsługi rachunków z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dostępu.

Spośród analizowanych kont przeznaczonych dla drugiego segmentu klientów najwyższe oceny rankingowe (pięć gwiazdek) otrzymały Oskar Konto Banku Spółdzielczego w Barlinku, e-Pakiet Fortis Banku, e-Konto Lukas Banku oraz dwa konta banków internetowych: eKonto mBanku i Konto Inteligo. Na pięć gwiazdek oceniono także konto osobiste Banku Spółdzielczego z Białej Rawskiej.

Wśród kont o wysokiej atrakcyjności kosztowej (****) znalazły się: konto osobiste Banku Millennium, e-Konto Pro Lukas Banku, Konto Ja Multibanku, a dalej: konto gotówkowe Polbanku EFG oraz CityKonto Banku Handlowego i Oskarkonto Standard oferowane przez BS w Barlinku.

Średnie roczne koszty obsługi użytkowanych przez drugi segment klientów kont osobistych wynoszą 168,8 zł, przy czym najtańsze konta kosztują rocznie 75,3 zł, a najdroższe 336,1 zł.

SEGMENT TRZECI

W przypadku badania kont osobistych dla klientów segmentu trzeciego, podobnie jak dla pierwszego segmentu klientów zastosowano podział na duże i małe instytucje finansowe różniące się zasięgiem sieci placówek obsługi klienta.

Najwyżej ocenione konta osobiste oferowane przez instytucje o dużej liczbie oddziałów stacjonarnych to rachunek: IKS Plus i ROR (SKOK Wielkopolska Puszczykowo), Pol Konto (Bank Polskiej Spółdzielczości), Pakiet „EKOKONTO” (Banku Ochrony Środowiska) oraz ROR oferowany przez SKOK Chmielewskiego.

W przypadku małych instytucji finansowych działających przede wszystkim na rynkach lokalnych najwyżej oceniono konta oferowane przez banki spółdzielcze.

Przeciętne koszty związane z prowadzeniem i obsługą konta osobistego dla klientów z segmentu trzeciego wynoszą 202,8 zł. Charakterystyczna dla tego segmentu klienta jest duża rozpiętość cenowa. Różnica pomiędzy najtańszym i najdroższym kontem wynosi ponad 340 zł.

SEGMENT CZWARTY

Podobnie jak w przypadku kont dla drugiego segmentu klientów w rankingu tym nie uwzględniono kont prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ponieważ w czasie przeprowadzania badania nie posiadały one internetowego kanału dostępu.

W przypadku kont przeznaczonych dla czwartego segmentu klientów najtańszym okazał się rachunek Sezam Max Banku BPH Bardzo konkurencyjną ofertę ROR mają także Lukas Bank (e-Konto Pro) i Fortis Bank (e-Pakiet). Czwarte i piąte miejsce zajęły konta prowadzone przez małe banki spółdzielcze: Pol Konto BS w Brodnicy i Konto osobiste w BS Biała Rawska. Dopiero na szóstym miejscu znalazło się konto oferowane przez bank internetowy – eKonto mBanku, a na miejscu ósmym Konto Inteligo oferowane przez PKO Bank Polski.

Średni koszt prowadzenia rachunku osobistego oraz dokonywania operacji w wypadku klientów z segmentu czwartego wynosi 123,4 zł. Segment czwarty charakteryzuje się bardzo dużą rozpiętością cenową kont. Różnica pomiędzy najtańszym i najdroższym kontem sięga 531,2 zł.

Przemysław Rot
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl