REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie dwóch umów w zakresie operacyjnej realizacji badań klinicznych fazy II dla RVU120 w hematologii / Conclusion of two agreements in the area of operational execution of RVU120 Phase II clinical trials in hematology

2023-08-04 08:40
publikacja
2023-08-04 08:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-04
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zawarcie dwóch umów w zakresie operacyjnej realizacji badań klinicznych fazy II dla RVU120 w hematologii /
Conclusion of two agreements in the area of operational execution of RVU120 Phase II clinical trials in hematology
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Ryvu") informuje, że w dniu 4 sierpnia 2023 r. zostały zawarte dwie umowy z Fortrea Inc. z siedzibą w Karolinie Północnej, USA ("Fortrea", dawniej LabCorp Drug Development Inc.), w zakresie świadczenia usług związanych z operacyjną realizacją badań klinicznych RIVER-52 ("Umowa 1") oraz RIVER-81 ("Umowa 2") (łącznie "Umowy"). Zawarcie Umów służy realizacji celów wskazanych w "Planach Rozwoju na lata 2022-2024" ("Plany Rozwoju"), o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 16/2022 w dniu 19 sierpnia 2022 roku.

Umowa 1: Przedmiotem Umowy 1 jest operacyjna realizacja badania klinicznego RIVER-52, tj. globalnego, wieloośrodkowego badania fazy II RVU120 jako monoterapii w leczeniu ostrej białaczki szpikowej/zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (ang. Acute Myeloid Leukemia/High-Risk Myelodysplastic Syndrome, AML/HR-MDS). Łączna wartość Umowy 1, w tym wynagrodzenia dla badaczy i płatności na rzecz ośrodków klinicznych, wyniosą do ok. 10,9 mln EUR. Zarząd Spółki zakłada możliwą strategię szybkiego wprowadzania leku na rynek dla badania RIVER-52, z potencjalnym rozpoczęciem procesu rejestracji leku w 2025 r.

Umowa 2: Przedmiotem Umowy 2 jest operacyjna realizacja badania klinicznego RIVER-81, tj. globalnego, wieloośrodkowego badania fazy II, oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie formą AML, u których nie powiodła się wcześniejsza terapia wenetoklaksem i środkiem hypometylującym. Łączna wartość Umowy 2, w tym wynagrodzenia dla badaczy i płatności na rzecz ośrodków klinicznych, wyniosą do ok. 11,5 mln EUR. Koszty związane z realizacją Umowy 2 będą współfinansowane przez Agencję Badań Medycznych („ABM”) ze środków budżetu państwa, w ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii kwasami nukleinowymi lub związkami drobnocząsteczkowymi, w którym Spółka została wybrana jako jeden z beneficjentów, a następnie zawarła umowę o dofinansowanie z ABM, o czym informowała raportem bieżącym nr 38/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Usługi w ramach umów będą obejmować operacyjne przeprowadzenie badań klinicznych, w tym, między innymi, zarządzanie projektem klinicznym, monitorowanie medyczne i bezpieczeństwa, a także zarządzanie ośrodkami klinicznymi oraz ich monitoring.

W zależności od zaobserwowanej aktywności klinicznej RVU120, całkowita liczba pacjentów w obu badaniach objętych Umowami może wynieść do ok. 230, a rekrutacja pacjentów będzie odbywać się w maksymalnie ok. 90 ośrodkach klinicznych, w maksymalnie ośmiu krajach na całym świecie. Fortrea zapewni ciągłe wsparcie we wszystkich lokalizacjach, w których będą prowadzone badania.

W opinii Zarządu Spółki, zawarcie Umów z Fortrea stanowi zakończenie serii kluczowych umów z punktu widzenia realizacji badań klinicznych RVU120 fazy II w hematologii: RIVER-52 i RIVER-81, o których Spółka informowała raportami bieżącymi 34/2023 z 6 lipca 2023 r., 35/2023 z 14 lipca 2023 r. i 37/2023 z 31 lipca 2023 r.. Rozpoczęcie obu badań zaplanowane jest jeszcze w tym roku.

RVU120 to selektywny, pierwszy w swojej klasie dualny inhibitor kinaz CDK8/CDK19, który wykazał oznaki aktywności klinicznej u leczonych pacjentów, a wcześniej skuteczność działania w licznych modelach in vitro oraz in vivo nowotworów hematologicznych oraz guzów litych.

Obecnie trwają dwa badania kliniczne eskalacji dawki RVU120 u pacjentów z AML/HR-MDS oraz guzami litymi.
Rozszerzenie rozwoju klinicznego w AML/HR-MDS poprzez rozpoczęcie fazy II badań klinicznych, stanowi część planowanego szerokiego rozwoju klinicznego RVU120 w wielu wskazaniach (hematologia i guzy lite) oraz w różnych opcjach leczniczych (monoterapia i terapia skojarzona), mając na celu maksymalizację potencjału RVU120 i dywersyfikację ryzyk związanych z dalszym rozwojem klinicznym.

Uruchomienie fazy II badań klinicznych RVU120 we wskazaniach hematologicznych (w tym badań RIVER-52 oraz RIVER-81), jak również w guzach litych, planowane jest w drugiej połowie 2023 r.

Fortrea jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie rozwoju klinicznego, oferując usługi m.in. w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi fazy I-IV, farmakologii klinicznej, a także zróżnicowanych rozwiązań technologicznych oraz wsparcia po dopuszczeniu leku na rynek.

Umowy spełniają kryteria umów znaczących ze względu na ich znaczenie dla dalszego rozwoju programu klinicznego RVU120 i stanowią element realizacji Planów Rozwoju. Warunki Umów nie odbiegają od warunków zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion of two agreements in the area of operational execution of
RVU120 Phase II clinical trials in hematology


The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered
office in Krakow, Poland ("Company", "Ryvu") informs that on August 4,
2023, two agreements were concluded with Fortrea Inc., headquartered in
North Carolina, US ("Fortrea", formerly known as LabCorp Drug
Development Inc.), covering operational execution of the RIVER-52
("Agreement 1") and the RIVER-81 ("Agreement 2") clinical trials
(jointly the "Agreements"). The conclusion of the Agreements serves the
implementation of the goals indicated in the "Development Plans for
2022-2024" ("Development Plans"), as announced by the Company in the
current report 16/2022 on August 19, 2022.


Agreement 1: The subject of Agreement 1 is the operational execution of
the RIVER-52 clinical study – a global, multicenter, Phase II study of
RVU120 as monotherapy in the treatment of patients with Acute Myeloid
Leukemia/High-Risk Myelodysplastic Syndrome (AML/HR-MDS). The total
value of Agreement 1 will amount up to approximately EUR 10.9 million,
including all the investigators and clinical sites-related fees for the
study procedures. The Company’s Management Board assumes a possible
fast-to-market strategy for the RIVER-52 study, with a potential
initiation of the drug registration process in 2025.


Agreement 2: The subject of Agreement 2 is to operationally execute the
RIVER-81 clinical study – a global, multicenter, Phase II study that
will evaluate the safety and efficacy of RVU120 in combination
with venetoclax in patients with relapsed/refractory AML, who have
failed prior therapy with venetoclax and a hypomethylating agent. The
total value of Agreement 2 will amount up to approximately EUR 11.5
million, including all the investigators and clinical sites-related fees
for the study procedures. The costs associated with the implementation
of the Agreement 2 will be co-financed by the Medical Research Agency
("ABM") from the state budget, in the framework of a competition for the
development of targeted or personalized medicine based on nucleic acid
therapy or small-molecule compounds, in which the Company has been
selected as one of the beneficiaries and proceeded to enter into
financing agreement with ABM, as informed in the current report no.
38/2023 on July 31, 2023.


Services under the Agreements will cover operational execution of the
clinical studies, including but not limited to clinical project
management, medical and safety monitoring, as well as clinical sites
management and monitoring.


Depending on the observed clinical activity of RVU120, the total
enrollment in both studies under the Agreements could reach up to
approximately 230 patients, with enrollment taking place in up to
approximately 90 clinical sites, in up to eight countries worldwide.
Fortrea will provide continuous support in all the locations of the
study conduct.


In the opinion of the Company’s Management Board, the conclusion of
Agreements with Fortrea represents the completion of a series of key
contracts regarding the implementation of RVU120 Phase II clinical
trials in hematology: RIVER-52 and RIVER-81, as reported by the Company
in current reports 34/2023 on July 6, 2023, 35/2023 on July 14, 2023 and
37/2023 on July 31, 2023. The initiation of both trials is scheduled for
later this year.


RVU120 is a selective, first-in-class dual CDK8/CDK19 kinase inhibitor
that has shown signs of clinical activity in treated patients, as well
as efficacy in numerous in vitro and in vivo models of hematologic
malignancies and solid tumors.


Currently, two dose escalation clinical studies of RVU120 are ongoing in
patients with AML/HR-MDS and solid tumors.


Expanding the clinical development in AML/HR-MDS through the initiation
of Phase II clinical trials is part of the planned broad clinical
development of RVU120 in multiple indications (hematology and solid
tumors) and various treatment options (monotherapy and combination
therapy), aiming at maximizing the potential of RVU120 and diversifying
the risks associated with further clinical development.


The initiation of Phase II clinical trials of RVU120 in hematologic
indications (including the RIVER-52 and RIVER-81 studies) as well as
solid tumors is planned for the second half of 2023.


Fortrea is a global provider of clinical development and patient access
solutions to the life sciences industry. Fortrea provides phase I-IV
clinical trial management, clinical pharmacology, differentiated
technology-enabled trial solutions and post-approval services.


The Agreements meet the criteria of significant agreements due to their
importance for the further development of the RVU120 clinical program
and constitute an element of the implementation of the Development
Plans. The terms of the Agreements do not deviate from the conditions
customarily accepted for this type of agreements.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu
Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all
responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-04 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2023-08-04 Kamil Sitarz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki