REKLAMA

REDWOOD Holding S.A.: wyniki finansowe

2019-09-30 13:36
publikacja
2019-09-30 13:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_REDWOOD_HOLDING_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 556 1919 130 453
II. Koszt własny sprzedaży - 223 - 27
III. Zysk (strata) na sprzedaży (405) (2281) (94) (538)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (430) (10689) (100) (2521)
V. Zysk (strata) brutto na działalności kontynuowanej - - - -
VI. Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej (542) (20260) (126) (4779)
VII. Zysk (strata) netto (398) (21442) (93) (5058)
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,16) (8,41) (0,04) (1,98)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5) (102) (1) (24)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 670 - 158
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 (76) 1 (18)
XII. Aktywa razem 28017 30 122 6589 6906
XIII. Zobowiązania razem 49224 48 741 11577 11175
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 48053 47 101 11301 10799
XV. Kapitał własny (21207) (18 619) (4988) (4269)
XVI. Kapitał podstawowy 51 000 51 000 11994 11693
XVII. Liczba akcji w sztukach 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) (12,01) (10,99) (2,82) (2,52)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe REDWOOD HOLDING za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie finansowe REDWOOD HOLDING za I półrocze 2019.pdf Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Michał Raj Syndyk masy upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki