REKLAMA

QUARTICON S.A.: Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS

2020-11-16 20:07
publikacja
2020-11-16 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ESPI_25_2020_SaaS_Zalacznik_PL..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ESPI_25_2020_SaaS_Attachment_EN..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w związku z potwierdzeniem na potrzeby publikacji raportu za III kwartał 2020 r., w dniu 16 listopada 2020 r. danych ze sprzedaży uzyskanych w kanale SaaS [software as a services] poprzez platformy e-commerce w III kwartale 2020 r. Spółka przekazuje poniżej wspomniane dane.

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS w III kwartale 2020 r. zamieszczona jest poniżej, natomiast w załączeniu podane zostały te same wyniki sprzedażowe w formie tabeli z krótkim komentarzem:

Klienci SaaS [średnia miesięczna] ilość: 71
Sprzedaż SaaS [kwartalnie]: 48 704 zł
SaaS ARPC* [średnia miesięczna]: 229 zł

* ARPC [Average revenue per paying customer] - średni przychód z aktywnego [płacącego] klienta obliczany wg. formuły przychody z segmentu SaaS [średnio miesięczne] / liczba płacących klientów w średnio miesięcznie. Wskaźnik ARPC prezentuje średnie przychody Spółki z jednego klienta [w danych powyżej w odniesieniu do segmentu SaaS].

Spółka informuje, iż przedstawione powyżej wyniki sprzedaży nie stanowią wstępnych wyników finansowych QuarticOn S.A., lecz w ujęciu kwartalnym przedstawiają dane sprzedażowe z systemu księgowego i fakturowego w kanale SaaS.
Załączniki
Plik Opis
ESPI_25_2020_SaaS_Załącznik_PL..pdfESPI_25_2020_SaaS_Załącznik_PL..pdf ESPI_25_2020_Załącznik_tabela.
ESPI_25_2020_SaaS_Attachment_EN..pdfESPI_25_2020_SaaS_Attachment_EN..pdf ESPI_25_2020_Attachment_table.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on quarterly sales revenues in 3rd quarter


The Management Board of QuarticOn S.A. [“Company”, “Issuer”] informs
that in connection with the confirmation for the publication of the
report for the third quarter of 2020, on 16 November 2020, data obtained
in the SaaS channel [Software as a Services] through e-commerce
platforms in the third quarter of 2020, the Company provides the below
mentioned data.


Information on the quarterly sales revenue in the SaaS channel in the
third quarter of 2020 is provided below, while the same sales results
are attached in the form of a table.


SaaS clients [monthly average] – quantity: 71


SaaS revenue [quarterly]: 10 882 eur


SaaS ARPC* [monthly average]: 51 eur


*ARPC [Average revenue per paying customer] - average revenue from an
active [paying] customer calculated according to the formula – revenues
from the SaaS segment [monthly] / number of paying customers in a month.


The Company informs that the sales results presented above do not
constitute the initial financial results of QuarticOn S.A., but in
quarterly terms, they present sales data from the accounting and invoice
system in the SaaS channel.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2020-11-16 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki