REKLAMA
PIT 2023

POLWAX S.A.: wyniki finansowe

2023-11-16 17:09
publikacja
2023-11-16 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozost_infor_do_rap_kwartal_PWXza_3q2023.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SF_PWX_za_3q_2023.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 391 242 089 35 696 51 640
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 286 17 301 -1 155 3 690
III. Zysk (strata) brutto -9 945 13 955 -2 173 2 977
IV. Zysk (strata) netto -8 823 11 025 -1 928 2 352
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -63 849 -93 055 -13 949 -19 850
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 476 -1 536 -322 -328
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 63 460 80 987 13 864 17 275
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 865 -13 604 -407 -2 902
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 202 618 143 771 43 709 30 655
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 118 189 44 339 25 496 9 454
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 6 0 1
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 658 38 121 24 519 8 128
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 429 99 432 18 213 21 201
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 545 1 545 333 329
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,29 0,36 -0,06 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,29 0,36 -0,06 0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,73 3,22 0,59 0,69
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,73 3,22 0,59 0,69
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,08 0,04 0,02


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza 3q2023.pdfPozost_infor_do rap_kwartal PWXza 3q2023.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za 3 kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Michał Mróz Prezes Zarządu
2023-11-16 Robert Ruwiński Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 36 505 36 251 36 017 36 834
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 438 523 693 779
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 432 25 403 25 858 26 797
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 635 10 325 9 466 9 258
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 635 10 325 9 466 9 258
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 166 113 188 607 107 754 220 138
1. Zapasy 89 343 128 909 53 249 82 083
2. Należności krótkoterminowe 63 822 47 245 40 528 125 946
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 63 822 47 245 40 528 125 946
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 293 340 3 151 281
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 293 340 3 151 281
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 293 340 3 151 281
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 179 1 637 350 1 055
5. 5. Pozostałe aktywa obrotowe 10 476 10 476 10 476 10 773
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 202 618 224 858 143 771 256 972
PASYWA
I. Kapitał własny 84 429 82 159 99 432 102 127
1. Kapitał zakładowy 1 545 1 545 1 545 1 545
2. Kapitał zapasowy 51 007 51 007 48 857 84 457
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 40 700 40 700 40 700 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto -8 823 -11 093 8 330 11 025
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118 189 142 699 44 339 154 845
1. Rezerwy na zobowiązania 3 952 4 197 5 423 4 224
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 699 679 662 844
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 854 3 119 4 362 3 380
a) długoterminowa 2 185 2 185 2 185 2 670
b) krótkoterminowa 669 934 2 177 710
1.3. Pozostałe rezerwy 399 399 399 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 399 399 399 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 6 10
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 6 10
3. Zobowiązania krótkoterminowe 113 658 137 876 38 121 149 759
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 113 330 137 416 37 860 149 465
3.4. Fundusze specjalne 328 460 261 294
4. Rozliczenia międzyokresowe 579 626 789 852
4.1. Ujemna wartość firmy 579 626 722 769
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 67 83
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 67 83
P a s y w a r a z e m 202 618 224 858 143 771 256 972
Wartość księgowa 84 429 120 82 159 326 99 432 486 102 126 660
Liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,73 2,66 3,22 3,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,73 2,66 3,22 3,31


wartość księgowa na 30.09.2023r.=
84.429.120,11zł; wartość księgowa na 30.06.2023r.= 82.159.325,81zł;
wartość księgowa na 31.12.2022r.= 99.432.486,01zł; wartość księgowa na
30.09.2022r.= 102.126.660,38zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe 123 566 123 566 123 566 132 156
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 123 566 123 566 123 566 132 156
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści * 123 566 123 566 123 566 132 156
2. Zobowiązania warunkowe 102 862 99 643 229 663 235 689
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 102 862 99 643 229 663 235 689
udzielonych gwarancji i poręczeń
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 2 020 5 000 135 000 135 000
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 0 0 20 36
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. ***** 62 199 56 000 56 000 56 000
- Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** 37 539 37 539 37 539 44 208
- Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank *** 0 0 0 445
- Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urzadzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE **** 1 104 1 104 1 104 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 226 428 223 209 353 229 367 845


* W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A.
pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci
rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z
niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji
odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami
pomocniczymi". Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20.**
ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę
wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE
oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez
pozwanego, a  także zapłaty za prace wykonane przez Orlen Projekt S.A.
bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z
zabezpieczeniem terenu budowy. Sygnatura akt: VI GC 201/19.*** W
dniu 19.06.2020r. spółka ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniąca funkcję
Inżyniera Kontraktu podczas budowy Inwestycji "Budowa i uruchomienie
instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z
instalacjami pomocniczymi" wezwała spółkę POLWAX S.A. do ugodowego
zwrotu uzyskanej przez POLWAX S.A. od banku mBank, kwoty gwarancji
należytego wykonania Umowy stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy
przez ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. Sygnatura akt: V GCo 28/20. W związku z
niezawarciem Ugody postepowanie pod tą sygnaturą zostało umorzone.****
ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę
należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych
przez ORLEN Projekt S.A. urzadzeń w związku z realizacją Inwestycji
FUTURE. Sygnatura akt: VI GC 73/23.***** Weksel in blanco stanowiący
zabezpieczenie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji
spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. może
zostać uruchomiony w momencie braku spłaty zadłużenia w rachunku
bieżącym.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 99 504 163 391 143 241 242 089
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 99 342 162 086 140 664 237 120
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 162 1 305 2 577 4 969
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 86 747 147 952 119 659 205 120
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 86 564 146 636 117 139 200 573
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 183 1 316 2 520 4 547
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 757 15 439 23 582 36 969
IV. Koszty sprzedaży 5 471 10 068 4 557 9 504
V. Koszty ogólnego zarządu 3 117 10 632 3 335 9 780
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4 169 -5 261 15 690 17 685
VII. Pozostałe przychody operacyjne 411 1 075 398 830
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10 147 0 26
2. Dotacje 0 0 17 50
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 349 240 6 235
4. Inne przychody operacyjne 52 688 375 519
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 63 1 100 494 1 214
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 16 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 486 10 586
3. Inne koszty operacyjne 63 614 468 628
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 517 -5 286 15 594 17 301
X. Przychody finansowe 261 339 157 309
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 5 63 157 226
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 276 0 4
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 256 0 0 79
XI. Koszty finansowe 2 798 4 998 2 503 3 655
1. Odsetki w tym: 2 798 4 921 2 233 3 655
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 0 77 270 0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 980 -9 945 13 248 13 955
XIII. Podatek dochodowy -290 -1 122 2 768 2 930
a) część bieżąca 0 11 2 634 2 822
b) część odroczona -290 -1 133 134 108
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XV. Zysk (strata) netto 2 270 -8 823 10 480 11 025
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -11 517 540 15 968 752
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 30 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,29 0,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 30 900 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,29 0,36


Zysk (strata) netto (zannualizowany) w zł za okres 9mcy 2023 =
-11.517.540,27zł;


Zysk (strata) netto (zannualizowany) w zł za okres 9mcy 2022 =
15.968.751,65zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 82 159 99 432 93 574 93 574
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 82 159 99 432 93 574 93 574
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 545 1 545 1 545 1 545
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 545 1 545 1 545 1 545
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 51 007 48 857 82 143 82 143
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 2 150 -33 286 2 314
a) zwiększenia (z tytułu) 0 2 150 2 314 2 314
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 150 2 314 2 314
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 35 600 0
- pokrycia straty 0 0 35 600 0
- wypłata dywidendy 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 51 007 51 007 48 857 84 457
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 40 700 40 700 5 100 5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 35 600 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 35 600 0
- utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych 0 0 35 600 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 40 700 40 700 40 700 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 093 8 330 4 786 4 786
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 330 4 786 4 786
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 8 330 4 786 4 786
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 8 330 4 786 4 786
- podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 2 150 2 314 2 314
- wypłata dywidendy 0 6 180 2 472 2 472
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 11 093 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 093 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycie straty 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 11 093 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -11 093 0 0 0
6. Wynik netto 2 270 -8 823 8 330 11 025
a) zysk netto 2 270 0 8 330 11 025
b) strata netto 0 8 823 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 84 429 84 429 99 432 102 127
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 84 429 84 429 99 432 102 127
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 270 -8 823 10 480 11 025
II. Korekty razem 25 208 -55 026 -32 947 -104 080
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 772 2 315 799 2 471
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 -7 -46 -41
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 692 4 789 2 203 3 569
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -10 -552 0 499
6. Zmiana stanu rezerw -245 -1 472 -177 145
7. Zmiana stanu zapasów 39 567 -36 093 28 643 -42 532
8. Zmiana stanu należności -16 577 -23 294 -68 482 -85 780
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 088 1 495 3 567 18 624
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 101 -2 207 546 -1 035
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 27 478 -63 849 -22 467 -93 055
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 10 435 0 104
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 159 0 100
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 276 0 4
II. Wydatki 658 1 911 519 1 640
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 658 1 911 506 1 627
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 13 13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -648 -1 476 -519 -1 536
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy -15 953 77 749 24 660 90 483
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki -15 953 77 749 24 660 90 483
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 9 928 14 289 5 818 9 496
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6 180 6 180 2 472 2 472
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 050 3 283 1 122 3 291
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 37 21 164
8. Odsetki 2 692 4 789 2 203 3 569
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -25 881 63 460 18 842 80 987
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 949 -1 865 -4 144 -13 604
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 953 -1 858 -4 099 -13 563
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 7 46 41
F. Środki pieniężne na początek okresu 336 3 150 4 383 13 843
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 285 1 285 239 239
- o ograniczonej możliwości dysponowania -15 238 -93 185
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa do SF PWX za 3q 2023.pdfInformacja dodatkowa do SF PWX za 3q 2023.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za 3 kwartał 2023 roku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki