REKLAMA

POLWAX S.A.: wyniki finansowe

2022-09-22 17:10
publikacja
2022-09-22 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Polwax_RBR_30.06.2022_przeglad_UoR_22.09.2022.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiad_Zarz_-rzetelnoSF_2022-09-22-sig.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozd_Zarz_z_dzial_PWX_I_plr2022-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informa_dodat_do_SF_PWX_za_I_plr2022-sig-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 848 71 354 21 291 15 692
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 706 -3 842 367 -845
III. Zysk (strata) brutto 707 -4 097 152 -901
IV. Zysk (strata) netto 544 -3 356 117 -738
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -70 589 -36 475 -15 204 -8 021
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 017 -752 -219 -165
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 62 146 24 240 13 386 5 331
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 460 -12 987 -2 038 -2 856
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 221 584 141 964 47 341 30 866
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 938 48 390 27 761 10 521
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 90 3 20
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 124 607 43 184 26 622 9 389
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 646 93 574 19 580 20 345
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 545 1 545 330 336
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 -0,11 0,00 -0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,11 0,00 -0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,97 3,03 0,63 0,66
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,97 3,03 0,63 0,66
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,00 0,02 0,00


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Polwax RBR 30.06.2022 przegląd UoR_22.09.2022.pdfPolwax RBR 30.06.2022 przegląd UoR_22.09.2022.pdf Raport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiad Zarz -rzetelnoSF_2022-09-22-sig.pdfOswiad Zarz -rzetelnoSF_2022-09-22-sig.pdf Oświadczenie Zarządu Polwax S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-22 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2022-09-22 Jarosław Świć Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozd Zarz z dzial PWX I plr2022-sig.pdfSprawozd Zarz z dzial PWX I plr2022-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Polwax S.A. w I półroczu 2022 roku

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 36 625 37 296 39 158
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 827 892 1 058
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 493 27 274 28 488
3. Należności długoterminowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 305 9 130 9 612
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 305 9 130 9 612
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 184 959 104 668 126 707
1. Zapasy 110 725 39 551 68 776
2. Należności krótkoterminowe 57 464 40 167 44 502
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 57 464 40 167 44 502
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 379 13 843 1 511
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 379 13 843 1 511
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 379 13 843 1 511
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 618 334 1 487
5. Pozostałe aktywa obrotowe 10 773 10 773 10 431
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 221 584 141 964 165 865
PASYWA
I. Kapitał własny 91 646 93 574 85 432
1. Kapitał zakładowy 1 545 1 545 1 545
2. Kapitał zapasowy 84 457 82 143 82 143
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 544 4 786 -3 356
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 938 48 390 80 433
1. Rezerwy na zobowiązania 4 400 4 078 4 739
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 757 607 657
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 643 3 471 4 082
a) długoterminowa 2 670 2 670 3 229
b) krótkoterminowa 973 801 853
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 16 90 139
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 16 90 139
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 124 607 43 184 74 396
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 124 098 42 946 73 919
3.3. Fundusze specjalne 509 238 477
4. Rozliczenia międzyokresowe 915 1 038 1 159
4.1. Ujemna wartość firmy 815 905 993
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 100 133 166
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 100 133 166
P a s y w a r a z e m 221 584 141 964 165 865
Wartość księgowa 91 646 341 93 573 928 85 431 537
Liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,97 3,03 2,76
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,97 3,03 2,76


Wartość księgowa na 30.06.2022r.=
91.646.341,34zł; wartość księgowa na 31.12.2021r.= 93.573.927,83zł;
wartość księgowa na 30.06.2021r.= 85.431.537,37zł


Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
1. Należności warunkowe 132 156 132 156 132 156
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 132 156 132 156 132 156
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- - roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści * 132 156 132 156 132 156
2. Zobowiązania warunkowe 185 305 177 336 152 767
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 185 305 177 336 152 767
udzielonych gwarancji i poręczeń
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 84 600 84 600 60 000
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 52 83 114
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 56 000 48 000 48 000
- - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** 44 208 44 208 44 208
- - Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank *** 445 445 445
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 317 461 309 492 284 923


* W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A.
pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci
rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z
niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji
odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami
pomocniczymi". Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20.**
ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę
wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE
oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez
pozwanego, a  także zapłaty za prace wykonane przez Orlen Projekt S.A.
bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z
zabezpieczeniem terenu budowy. Sygnatura akt: VI GC 201/19. W dniu
26.02.2021r. w trakcie posiedzenia przygotowawczego przed Sądem
Okręgowym w Rzeszowie został doręczony Spółce POLWAX S.A. odpis pisma z
rozszerzeniem powództwa ORLEN Projekt S.A. wobec POLWAX S.A. o dodatkową
kwotę 22.534 tys. PLN.*** W dniu 19.06.2020r. spółka
ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu podczas
budowy Inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania
rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi"
wezwała spółkę POLWAX S.A. do ugodowego zwrotu uzyskanej przez POLWAX
S.A. od banku mBank, kwoty gwarancji należytego wykonania Umowy
stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy przez ICHEMAD-Profarb Sp. z
o.o. Sygnatura akt: V GCo 28/20. W związku z niezawarciem Ugody
postepowanie pod tą sygnaturą zostało umorzone.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 98 848 71 354
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 96 455 71 231
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 393 123
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 85 461 64 275
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 83 433 64 161
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 028 114
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 387 7 079
IV. Koszty sprzedaży 4 947 4 317
V. Koszty ogólnego zarządu 6 445 6 243
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 995 -3 481
VII. Pozostałe przychody operacyjne 448 346
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 42 0
2. Dotacje 33 101
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 229 146
4. Inne przychody operacyjne 144 99
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 737 707
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 271
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 576 153
3. Inne koszty operacyjne 161 283
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 706 -3 842
X. Przychody finansowe 423 206
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 70 98
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 4 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 349 108
XI. Koszty finansowe 1 422 461
1. Odsetki w tym: 1 422 461
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 0 0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 707 -4 097
XIII. Podatek dochodowy 163 -741
a) część bieżąca 188 0
b) część odroczona -25 -741
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XV. Zysk (strata) netto 544 -3 356
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 686 804 6 385 403
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 30 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 -0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 30 900 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 -0,11


Zysk (strata) netto (zannualizowany) (w zł)
za 1 półrocze 2022r.= 8.686.803,97zł;


Zysk (strata) netto (zannualizowany) (w zł)
za 1 półrocze 2021r.= 6.385.402,90zł

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 93 574 88 788 88 788
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 93 574 88 788 88 788
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 545 1 545 1 545
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 545 1 545 1 545
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 82 143 79 109 79 109
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 314 3 034 3 034
a) zwiększenia (z tytułu) 2 314 3 034 3 034
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 314 3 034 3 034
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- wypłata dywidendy 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 84 457 82 143 82 143
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 786 3 034 3 034
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 786 3 034 3 034
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 786 3 034 3 034
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 786 3 034 3 034
- podział zysku (na kapitał zapasowy) 2 314 3 034 3 034
- wypłata dywidendy 2 472 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 544 4 786 -3 356
a) zysk netto 544 4 786 0
b) strata netto 0 0 3 356
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 91 646 93 574 85 432
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 91 646 93 574 85 432

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 544 -3 356
II. Korekty razem -71 133 -33 119
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 672 1 761
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5 17
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 366 406
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 499 317
6. Zmiana stanu rezerw 322 -132
7. Zmiana stanu zapasów -71 175 -42 312
8. Zmiana stanu należności -17 298 301
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15 057 8 351
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 581 -1 760
11. Inne korekty 0 -68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -70 589 -36 475
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 104 581
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 100 581
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 4 0
II. Wydatki 1 121 1 333
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 121 1 333
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 017 -752
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 65 823 27 269
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 65 823 27 201
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 68
II. Wydatki 3 677 3 029
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 169 2 526
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 142 97
8. Odsetki 1 366 406
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 62 146 24 240
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 460 -12 987
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 464 -13 004
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 -17
F. Środki pieniężne na początek okresu 13 843 14 496
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 383 1 509
- o ograniczonej możliwości dysponowania 278 283
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informa dodat_do_SF PWX za I plr2022-sig-sig.pdfInforma dodat_do_SF PWX za I plr2022-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego, skróconego sprawozdania finansowego Polwax S.A.
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki