REKLAMA

POLTREG S.A.: wyniki finansowe

2023-05-24 19:07
publikacja
2023-05-24 19:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023_05_24_PolTREG_SA_raport_kwartalny_Q1_-_final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig_19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 599 200 127 43
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 368 863 291 186
III. Strata na działalności operacyjnej -2 152 -1 133 -458 -244
IV. Strata przed opodatkowaniem -1 255 -1 043 -267 -224
V. Strata netto -1 255 -1 043 -267 -224
VI. Całkowite straty ogółem -1 255 -1 043 -267 -224
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 314 -910 -1 769 -196
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 901 2 515 -2 106 541
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 695 -44 -1 850 -10
X. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych -9 519 1 561 -2 025 336
XI. Strata netto na jedna akcję (w złotych/EUR) - podstawowa -0,27 -0,22 -0,06 -0,05
XII. Strata netto na jedna akcję (w złotych/EUR) - rozwodniona -0,27 -0,22 -0,06 -0,05
XIII. 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XIV. Aktywa razem 128 668 123 307 27 520 26 292
XV. Kapitał własny 99 787 101 042 21 343 21 545


W
celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli „Wybrane dane finansowe”
na EUR pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując
średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy.
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego. Średnia
w okresie sprawozdawczym: 01.01.2023-31.03.2023:
1 EUR = 4,7005 01.01.2022-31.12.2022:
1 EUR = 4,6883 01.01.2022-31.03.2022:
1 EUR = 4,6472 Kurs
na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2023:
1 EUR = 4,6755 31.12.2022:
1 EUR = 4,6899 31.03.2022:
1 EUR = 4,6525


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2023_05_24_PolTREG SA raport kwartalny Q1 - final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig 19.pdf2023_05_24_PolTREG SA raport kwartalny Q1 - final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig 19.pdf Raport kwartalny 1Q 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 Piotr Trzonkowski Prezes Zarządu
2023-05-24 Kamilla Bok Członek Zarządu
2023-05-24 Mariusz Jabłoński Członek Zarządu
2023-05-24 Paulina Kocenko-Merks Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki