2,1050 zł
0,24% 0,0050 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_Grupy_PxM_3q2019_zawierajace_jednostkowa_informacje_finansowa_sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 1 232 727 1 197 731 286 108 281 587
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 16 492 -9 335 3 828 -2 195
III. Zysk / (strata) brutto -1 328 -25 253 -308 -5 937
IV. Zysk / (strata) netto 574 -9 681 133 -2 276
V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 574 -9 787 133 -2 301
VI. Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 106 0 25
VII. Inne całkowite dochody netto 3 246 591 753 139
VIII. Łączne całkowite dochody 3 820 -9 090 887 -2 137
IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 820 -9 196 887 -2 162
X. Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym 0 106 0 25
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -58 764 -88 384 -13 639 -20 779
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 788 -22 322 -647 -5 248
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -34 160 -26 616 -7 928 -6 257
XIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -95 712 -137 322 -22 214 -32 284
XV. Aktywa trwałe razem 802 950 789 167 183 590 183 527
XVI. Aktywa obrotowe razem 1 005 728 1 081 696 229 954 251 557
XVII. Aktywa razem 1 808 678 1 870 863 413 544 435 084
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 321 548 426 607 73 520 99 211
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 805 637 766 583 184 205 178 275
XX. Kapitał własny razem 681 493 677 673 155 820 157 598
XXI. Kapitał podstawowy 473 238 473 238 108 203 110 055
XXII. Liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XXIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XXIV. Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,002 -0,041 0,001 -0,010
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXV. Przychody ze sprzedaży 472 817 350 973 109 738 82 514
XXVI. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 34 441 -11 262 7 994 -2 648
XXVII. Zysk / (strata) brutto 49 023 -19 903 11 378 -4 679
XXVIII. Zysk / (strata) netto 58 088 -1 398 13 482 -329
XXIX. Inne całkowite dochody netto -102 5 -24 1
XXX. Łączne całkowite dochody 57 986 -1 393 13 458 -327
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 555 34 779 593 8 177
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 597 -377 -2 459 -89
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -12 660 -6 833 -2 938 -1 606
XXXIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -20 702 27 569 -4 805 6 481
XXXV. Aktywa trwałe razem 825 729 770 337 188 798 179 148
XXXVI. Aktywa obrotowe razem 408 538 553 877 93 410 128 809
XXXVII. Aktywa razem 1 234 267 1 324 214 282 208 307 957
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 214 897 330 013 49 135 76 747
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 394 173 426 990 90 126 99 300
XL. Kapitał własny razem 625 197 567 211 142 948 131 910
XLI. Kapitał podstawowy 473 238 473 238 108 203 110 055
XLII. Liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XLIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XLIV. Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,245 -0,006 0,057 -0,001


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały
przeliczone po kursie 4,3736 (dla danych na 30.09.2019 roku) oraz 4,300
(dla danych na koniec roku 2018), które zostały ogłoszone przez Narodowy
Bank Polski na dany dzień bilansowy,


-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3086
(dla danych za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku) oraz 4,2535
(dla danych za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku), które są
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank
Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowane Grupy PxM 3q2019 zawierające jednostkową informację finansową_sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie skonsolidowane Grupy PxM 3q2019 zawierające jednostkową informację finansową_sig-sig-sig-sig.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone sprawozdanie finansowe za 3 kw 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Krzysztof Figat Prezes Zarządu
2019-11-08 Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu
2019-11-08 Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu
2019-11-08 Sławomir Czech Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.