REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

2021-11-18 19:21
publikacja
2021-11-18 19:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_NOVA_jednostkowe_2021_Q3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_NOVA_inf_dodatkowa_2021_3Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO. Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 3. kwartały 2021 i 2020 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2021 (30.09.2021) oraz na koniec roku 2020 (31.12.2020)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 957 111 371 29 606 25 071
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 268 23 865 6 859 5 372
III. Zysk (strata) brutto 23 642 17 310 5 186 3 897
IV. Zysk (strata) netto 19 936 13 211 4 373 2 974
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 305) 65 674 (3 138) 14 784
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (881) (21 683) (193) (4 881)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 762 (39 758) 2 800 (8 950)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 424) 4 233 (532) 953
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,99 1,32 0,44 0,30
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,99 1,32 0,44 0,30
XI. Aktywa, razem 878 771 828 026 189 681 179 428
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 463 262 433 260 99 994 93 885
XIII. Zobowiązania długoterminowe 316 467 349 620 68 309 75 761
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 146 795 83 640 31 685 18 124
XV. Kapitał własny 415 509 394 766 89 687 85 543
XVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 158 2 167
XVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,55 39,48 8,97 8,55
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,55 39,48 8,97 8,55
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 3. kwartały 2021 i 2020 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2021 (30.09.2021) oraz na koniec roku 2020 (31.12.2020)
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 157 61 126 17 803 13 760
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 816 487 618 110
XXIII. Zysk (strata) brutto 12 092 1 667 2 653 375
XXIV. Zysk (strata) netto 11 515 1 240 2 526 279
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (44 197) 50 332 (9 696) 11 330
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 570 (8 327) 1 003 (1 875)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 539 (45 156) 8 235 (10 165)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 088) (3 151) (458) (709)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,15 0,12 0,25 0,03
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,15 0,12 0,25 0,03
XXXI. Aktywa, razem 436 797 388 760 94 282 84 242
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 073 69 472 23 759 15 054
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 27 415 20 406 5 917 4 422
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 82 658 49 066 17 842 10 632
XXXV. Kapitał własny 326 724 319 288 70 523 69 188
XXXVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 158 2 167
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,67 31,93 7,05 6,92
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,67 31,93 7,05 6,92
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF Q3 2021.pdfSSF Q3 2021.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
PA_NOVA_jednostkowe_2021 Q3.pdfPA_NOVA_jednostkowe_2021 Q3.pdf Dane jednostkowe P.A. NOVA S.A.
PA NOVA inf dodatkowa_2021 3Q.pdfPA NOVA inf dodatkowa_2021 3Q.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2021-11-18 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
2021-11-18 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
2021-11-18 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki