REKLAMA

P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-16 19:40
publikacja
2021-09-16 19:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PA_Nova_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2021_SLTJEBPZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021_1H_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_SLTJEBPZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_SF_2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_Nova_2021_Q2-_skrocone_sprawozdanie_finansowe_SLTJEB.PZpdf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_Nova_2021P_Oswiadczenie_Zarzadu_1_SLTJEBPZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_Nova_2021P_Oswiadczenie_Zarzadu_2_SLTJEBPZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO Sprawozdania Finansowego
(dane w wierszach I-X zaprezentowano za I półrocze 2021 r. oraz za I
półrocze 2020 r., pozostałe dane zaprezentowano na koniec I półrocza
2021 r. i na koniec roku 2020)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 969 70 961 19 786 15 978
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 715 14 263 4 336 3 211
III. Zysk (strata) brutto 14 310 9 591 3 147 2 160
IV. Zysk (strata) netto 11 404 6 850 2 508 1 542
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 143) 49 268 (3 550) 11 093
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (850) (16 435) (187) (3 700)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 234 (35 167) 1 811 (7 918)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (8 759) (2 334) (1 926) (526)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,14 0,69 0,25 0,15
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,14 0,69 0,25 0,15
XI. Aktywa, razem 862 014 828 026 190 677 179 428
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 450 793 433 260 99 715 93 885
XIII. Zobowiązania długoterminowe 341 788 349 620 75 603 75 761
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 109 005 83 640 24 112 18 124
XV. Kapitał własny 411 221 394 766 90 962 85 543
XVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 212 2 167
XVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,12 39,48 9,10 8,55
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,12 39,48 9,10 8,55
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO Sprawozdania Finansowego
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano
za I półrocze 2021 r. oraz za I półrocze 2020 r., pozostałe dane
zaprezentowano na koniec I półrocza 2021 r. i na koniec roku 2020)
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 526 96 825 12 211 21 801
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 977 2 262 435 509
XXIII. Zysk (strata) brutto 9 325 4 983 2 051 1 122
XXIV. Zysk (strata) netto 8 418 3 643 1 851 820
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (30 269) 55 193 (6 657) 12 427
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 201 (7 267) 924 (1 636)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 989 (51 397) 5 276 (11 573)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 079) (3 471) (457) (782)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,84 0,36 0,18 0,08
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,84 0,36 0,18 0,08
XXXI. Aktywa, razem 427 566 388 760 94 578 84 242
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 860 69 472 22 089 15 054
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 25 879 20 406 5 724 4 422
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 73 981 49 066 16 365 10 632
XXXV. Kapitał własny 327 706 319 288 72 488 69 188
XXXVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 212 2 167
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,77 31,93 7,25 6,92
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,77 31,93 7,25 6,92
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PA Nova Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 SLTJEBPŻ.pdfPA Nova Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 SLTJEBPŻ.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA
2021 1H Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SLTJEBPŻ.pdf2021 1H Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SLTJEBPŻ.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
MSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego SF_2021-sig.pdfMSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego SF_2021-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skons. sprawozdania finansowego
PA Nova 2021 Q2- skrócone sprawozdanie finansowe SLTJEB.PŻpdf.pdfPA Nova 2021 Q2- skrócone sprawozdanie finansowe SLTJEB.PŻpdf.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe P.A. NOVA S.A.
MSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021-sig.pdfMSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego
PA Nova 2021P Oświadczenie Zarządu 1 SLTJEBPŻ.pdfPA Nova 2021P Oświadczenie Zarządu 1 SLTJEBPŻ.pdf Oświadczenie Zarządu 1
PA Nova 2021P Oświadczenie Zarządu 2 SLTJEBPŻ.pdfPA Nova 2021P Oświadczenie Zarządu 2 SLTJEBPŻ.pdf Oświadczenie Zarządu 2

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2021-09-16 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
2021-09-16 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
2021-09-16 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki