11,8000 zł
-2,48% -0,3000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PA_Nova_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2019_OST-S,PZ_T_E.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_1H_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_S,_PZ_T_E.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_Nova_SA_-_Raport_z_przegladu_SSF-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_Nova_2019_Q2-_skrocone_sprawozdanie_finansowe_OST_PZ-S_T_E.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
P.A_Nova_S.A._Raport_z_przegladu_JSF-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_Nova_2019P_Oswiadczenie_Zarzadu_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_Nova_2019P_Oswiadczenie_Zarzadu_2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO Sprawozdania Finansowego (dane w wierszach I-X zaprezentowano za I półrocze 2019 r oraz za I półrocze 2018 r., pozostałe dane zaprezentowano na koniec I półrocza 2019 i na koniec roku 2018)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123 512 95 487 28 804 22 523
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 010 20 576 6 532 4 853
III. Zysk (strata) brutto 21 754 15 227 5 073 3 592
IV. Zysk (strata) netto 17 719 12 679 4 132 2 991
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 581 18 988 6 199 4 479
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 442 (15 363) 1 736 (3 624)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (33 773) (8 702) (7 876) (2 053)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 250 (5 077) 58 (1 198)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,77 1,27 0,41 0,30
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,77 1,27 0,41 0,30
XI. Aktywa, razem 908 504 913 648 213 665 212 476
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 531 006 557 693 124 884 129 696
XIII. Zobowiązania długoterminowe 363 989 344 017 85 604 80 004
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 129 608 165 317 30 482 38 446
XV. Kapitał własny 377 498 355 955 88 781 82 780
XVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 352 2 326
XVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,75 35,60 8,88 8,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,75 35,60 8,88 8,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO Sprawozdania Finansowego JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za I półrocze 2019 r oraz za I półrocze 2018 r., pozostałe dane zaprezentowano na koniec I półrocza 2019 i na koniec roku 2018)
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 602 64 735 19 264 15 269
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 652 (5 408) 152 (1 276)
XXIII. Zysk (strata) brutto 8 988 1 188 2 096 280
XXIV. Zysk (strata) netto 8 011 1 797 1 868 424
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 966) (4 517) (692) (1 065)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 645 (9 463) 5 048 (2 232)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 131) 8 668 (5 161) 2 045
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 452) (5 312) (805) (1 253)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,80 0,18 0,19 0,04
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,80 0,18 0,19 0,04
XXXI. Aktywa, razem 442 404 458 261 104 046 106 572
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 803 176 672 35 937 41 087
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 70 767 64 532 16 643 15 007
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 82 036 112 140 19 294 26 079
XXXV. Kapitał własny 289 601 281 589 68 109 65 486
XXXVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 352 2 326
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,96 28,16 6,81 6,55
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,96 28,16 6,81 6,55
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PA Nova Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 OST-S,PŻ T E.pdfPA Nova Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 OST-S,PŻ T E.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kspitałowej P.A. NOVA
2019 1H Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej_S, PŻ T E.pdf2019 1H Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej_S, PŻ T E.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
PA Nova SA - Raport z przeglądu SSF-sig.pdfPA Nova SA - Raport z przeglądu SSF-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego
PA Nova 2019 Q2- skrócone sprawozdanie finansowe OST PŻ-S T E.pdfPA Nova 2019 Q2- skrócone sprawozdanie finansowe OST PŻ-S T E.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe P.A. NOVA S.A.
P.A Nova S.A. Raport z przeglądu JSF-sig.pdfP.A Nova S.A. Raport z przeglądu JSF-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego
PA Nova 2019P Oświadczenie Zarządu 1.pdfPA Nova 2019P Oświadczenie Zarządu 1.pdf Oświadczenie Zarządu 1
PA Nova 2019P Oświadczenie Zarządu 2.pdfPA Nova 2019P Oświadczenie Zarządu 2.pdf Oświadczenie Zarządu 2

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2019-09-12 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
2019-09-12 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
2019-09-12 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.