REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Obowiązki podatkowe i księgowe w kwietniu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2022-03-31 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-03-31 06:00
Obowiązki podatkowe i księgowe w kwietniu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i księgowe w kwietniu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
fot. Pra Chid / / Shutterstock

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w kwietniu 2022 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

"Nowy Polski ład" – najważniejsze zmiany 

Od stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w podatkach związane z "Polskim ładem". Teraz rząd szykuje zmiany, które mają objąć cały 2022 r. Autorzy zmian zakładają że nowe przepisy będą gotowe w lipcu. Najważniejsze zmiany, jakie zamierza wprowadzić rząd to:

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • obniżenie PIT w pierwszym przedziale skali z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej;
 • pomniejszenie podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla przedsiębiorców na liniówce - do kwoty limitu 8700 zł podstawy (czyli rocznie 1653 zł oszczędności), przy ryczałcie - połowa składki ma być odliczana od przychodów (czyli oszczędności mogą być większe bądź mniejsze - w zależności od wysokości przychodów i stawki ryczałtu), przy karcie podatkowej - pomniejszeniu ma podlegać podatek do kwoty 19% wysokości składki;
 • oświadczenie PIT-2 będzie można składać aż 3 płatnikom;
 • przywrócenie łącznego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko (zamiast odliczenia 1500 zł) - choć może być niekorzystne dla mniej zarabiających "samotnych rodziców";
 • likwidacja ulgi "Pałacyk+";
 • likwidacja abolicji podatkowej;
 • oskładkowanie komplementariusza spółki komandytowo akcyjnej nie tylko składką zdrowotną, ale też i ZUS;
 • mechanizm osłonowy dla OPP tracących na 1% podatku.

Z zapisów "Polskiego ładu" pozostaną:

 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; (od 1 stycznia 2022 r.  kwota wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach europejskich. Wzrośnie z aktualnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł);
 2. podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Wysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r. zostanie podniesiona z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł;
 3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
 4. pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 5. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
 6. ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;
 7. wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 8. wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 9. wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 10. ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
 11. wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;
 12. ograniczenie pracy "na czarno".

Wymiar czasu pracy w kwietniu 2022 r.

Wymiar pracy w kwietniu 2022 r. wynosi 160 godzin, co oznacza, że tym miesiącu będziemy pracować 20 dni. W kwietniu 2022 r. są cztery pełne weekendy, jedna dodatkowa sobota i jedno święto wypadające w dniu roboczym. Pracownicy będą mieć 10 dni wolnych. W dniach 17 i 18 kwietnia 2022 r. przypadają Święta Wielkanocne.

Składki ZUS w marcu 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej w kwietniu 2022 r. będzie opłacana podobnie jak w marcu. Jej wysokość będzie zależna od dochodu i formy opodatkowania.

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

zależna od dochodu/formy opodatkowania

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł za styczeń 2022 r.  

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Rząd planuje zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w lipcu 2022 r.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie 2.0, policzyliśmy ile zyskają przedsiębiorcy - PIT.pl

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • 60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 60 tys. do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowych i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą 9 proc.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem 

Roczne przychody

Składka zdrowotna 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r.

Składki ZUS za 2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

poniżej 60 000

335,94 zł

1 547,22 zł

1 457,49 zł

89,73 zł

6,16%

od 60 000,01 do 130 000 zł

559,89 zł

1 771,17 zł

1 457,49 zł

313,68 zł

21,52%

powyżej 300 000 zł

1 007,81 zł

2 219,09 zł

1 457,49 zł

761,60 zł

52,25%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Jaka podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2022 na działalności gospodarczej?

Polski ład 2.0 Składka zdrowotna do odliczenia już w lipcu przez liniowców - PIT.pl

Terminy podatkowe w kwietniu 2022 roku

5.04.2022 ( wtorek )

W tym dniu należy pamiętać o:

 • złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2022 r.;

7.04.2022 (czwartek)

W tym dniu należy pamiętać o:

 • wpłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2022 r.;
 • wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
 • złożeniu deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji;
 • złożeniu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłaceniu składki za marzec 2022 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

ZUS DRA 2022. Jak wypełnić deklarację po zmianach "Polskiego ładu"

11.04.2022 (poniedziałek)

W tym dniu przypada obowiązek złożenia zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2022 r. 

15.04.2022 (piątek)

To dzień kiedy należy:

 • zapłacić składki za marzec 2022 r., obowiązek ten dotyczy pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • zapłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za kwiecień  Obowiązek ten dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.
 • dokonać wpłat do PPK;

20.04.2022 (środa)

W tym dniu przypada termin:

 • zapłaty składek ZUS za marzec 2022 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi;
 • wpłaty za marzec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
 • zapłaty za marzec 2022 r. przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • wpłaty za marzec 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2022 r.;
 • wpłaty na PFRON za marzec 2022 r.

25.04.2022 (poniedziałek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za marzec 2022 r.;
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2022 r.;
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2022 r.

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2022 r. (część ewidencyjna za marzec 2022 r. oraz za styczeń, luty, marzec 2022 r. część deklaracyjna)
 • wpłatę podatku akcyzowego za marzec 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2022 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2022 r.;
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2022 r.;
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 2022 r.
 • przekazanie do PEFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2022 r.
Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (1)

dodaj komentarz
antek10
idioci do kwadratu co zrobili ten Nowy Wał a nie ludzie znający sie na przepisach podatkowych

Powiązane: Kwota wolna od podatku

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki