REKLAMA

OT LOGISTICS: wyniki finansowe

2023-09-19 20:12
publikacja
2023-09-19 20:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF202306_2023-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF202306_2023-06-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OTLJSF_2023-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OTLJSF_2023-06-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ202306_2023-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ202306_2023-06-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_do_wyrazonej_przez_Audytora_opinii_z_zastrzezeniem.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OTL_2023_PSSF_MSSF_Raport.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OTL_2023_PSSF_MSSF_Raport.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OTL_2023_PSF_Raport.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OTL_2023_PSF_Raport.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Dane finansowe skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 351 607 147 827 76 221 31 841
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 109 367 23 090 23 708 4 973
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 148 225 34 052 32 132 7 335
IV. Zysk (strata) netto 125 395 33 650 27 183 7 248
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 124 476 33 550 26 984 7 226
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 93 938 24 333 20 364 5 241
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 97 579 -2 323 21 153 -500
VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -169 642 -19 472 -36 775 -4 194
IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 21 875 2 538 4 742 547
X. Liczba akcji (szt.) 13 098 780 12 640 447 13 098 780 12 640 447
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 13 098 780 12 640 447 13 098 780 12 640 447
XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 9,57 2,66 2,08 0,57
XIII. Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą 9,57 2,66 2,08 0,57
XIV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą 9,50 2,65 2,06 0,57
XV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą 9,50 2,65 2,06 0,57
Dane bilansowe*
XVI. Aktywa trwałe 576 838 520 646 129 618 111 014
XVII. Aktywa obrotowe 160 164 206 518 35 989 44 035
XVIII. Aktywa razem 737 002 727 162 165 607 155 049
XIX. Zobowiązania długoterminowe 423 027 378 811 95 056 80 772
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 118 318 192 362 26 587 41 016
XXI. Kapitał własny 195 656 155 989 43 965 33 261
XXII. Wyemitowany kapitał akcyjny 3 144 3 144 706 670
XXIII. Liczba akcji (szt.) 13 098 780 13 098 780 13 098 780 13 098 780
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 14,94 11,91 3,36 2,54
XXV. Zadeklarowana dywidenda za rok 2022 na jedną akcję - 6,40 - 1,36
XXVI. Wypłacona dywidenda za rok 2022 na jedną akcję - - - -
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody ze sprzedaży 306 592 102 134 66 463 21 999
XXVIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 357 10 390 5 714 2 238
XXIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 88 990 25 363 19 291 5 463
XXX. Zysk (strata) netto 75 083 25 427 16 276 5 477
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 532 11 548 11 605 2 487
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 126 527 566 27 428 122
XXXIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -149 421 -4 156 -32 391 -895
XXXIV. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 30 573 7 892 6 628 1 700
XXXV. Liczba akcji (szt.) 13 098 780 12 640 447 13 098 780 12 640 447
XXXVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 13 098 780 12 640 447 13 098 780 12 640 447
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 5,73 2,01 1,24 0,43
XXXVIII. Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą 5,73 2,01 1,24 0,43
Dane bilansowe*
XXXIX. Aktywa trwałe 250 456 274 144 56 278 58 454
XL. Aktywa obrotowe 136 421 165 726 30 654 35 337
XLI. Aktywa razem 386 877 439 869 86 933 93 791
XLII. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 10 276 12 360 2 309 2 635
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 115 890 112 813 26 041 24 054
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 141 080 186 317 31 701 39 727
XLV. Kapitał własny 119 630 128 379 26 881 27 374
XLVI. Wyemitowany kapitał akcyjny 3 144 3 144 706 670
XLVII. Liczba akcji (szt.) 13 098 780 13 098 780 13 098 780 13 098 780
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 9,13 9,80 2,05 2,09
XLIX. Zadeklarowana dywidenda za rok 2022 na jedną akcję - 6,40 1,36
L. Wypłacona dywidenda za rok 2022 na jedną akcję - - - -
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
*Dane bilansowe w kolumnie półrocze/2023 prezentowane są na dzień
30.06.2023 r., natomiast w kolumnie półrocze/ 2022 na dzień 31.12.2022 r.<br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 12.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">Wybrane
dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,
skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-top: 3.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; line-height: 115%">
<span><font size="11.0pt" face="SimSun">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego
na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.</font></span>
</p>
<span><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
dla EUR.</font></span>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">Wybrane
dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: </font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="justify" style="margin-top: 3.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 14.15pt; text-indent: -14.45pt; line-height: 115%">
<span><font size="7.0pt" face="SimSun">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego
obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski dla EUR,</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="justify" style="margin-top: 3.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 14.15pt; text-indent: -14.45pt; line-height: 115%">
<span><font size="7.0pt" face="SimSun">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. </font></span>
</p>
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br clear="all" style="line-height: 115%">
</font></span>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%">
Kurs obowiązujący na ostatni dzien okresu (EUR/PLN)<br/>30.06.2023
- 4,4503<br/>30.06.2022 - 4,6806<br/>31.12.2022 - 4,6899<br/><br/>Średni
kurs okresu (EUR/PLN)<br/>01.01.2023 - 30.06.2023 - 4,6130<br/>01.01.2022
- 30.06.2022 - 4,6427<br/>01.01.2022 - 31.12.2022 - 4,6883
</p>
<p>
<br/>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF202306_2023-06-30_pl.xhtmlSSF202306_2023-06-30_pl.xhtml Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OTL za 1H2023
SSF202306_2023-06-30_pl.xhtml.xadesSSF202306_2023-06-30_pl.xhtml.xades Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OTL za 1H2023 - podpisy
OTLJSF_2023-06-30_pl.xhtmlOTLJSF_2023-06-30_pl.xhtml Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe OTL SA za 1H2023
OTLJSF_2023-06-30_pl.xhtml.xadesOTLJSF_2023-06-30_pl.xhtml.xades Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe OTL SA za 1H2023 - podpisy
SZ202306_2023-06-30_pl.xhtmlSZ202306_2023-06-30_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1H2023
SZ202306_2023-06-30_pl.xhtml.xadesSZ202306_2023-06-30_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1H2023 - podpisy
Stanowisko_Zarzadu_do_wyrazonej_przez_Audytora_opinii_z_zastrzezeniem.pdfStanowisko_Zarzadu_do_wyrazonej_przez_Audytora_opinii_z_zastrzezeniem.pdf Stanowsko Zarządu do wyrażonej przez Audytora opinii z zastrzeżeniem
OTL_2023_PSSF_MSSF_Raport.xhtmlOTL_2023_PSSF_MSSF_Raport.xhtml Raport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK OTL za 1H2023
OTL_2023_PSSF_MSSF_Raport.xhtml.XAdESOTL_2023_PSSF_MSSF_Raport.xhtml.XAdES Raport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK OTL za 1H2023 - podpisy
OTL_2023_PSF_Raport.xhtmlOTL_2023_PSF_Raport.xhtml Raport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego GK OTL za 1H2023
OTL_2023_PSF_Raport.xhtml.XAdESOTL_2023_PSF_Raport.xhtml.XAdES Raport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego GK OTL za 1H2023 - podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-19 Kamil Jedynak Prezes Zarządu
2023-09-19 Grzegorz Zubrzycki Wiceprezes Zarządu
2023-09-19 Daniel Górecki Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki