REKLAMA

OPTEAM S.A.: wyniki finansowe

2021-05-12 17:34
publikacja
2021-05-12 17:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_RAPORT_za_I_kw._2021_OPTeam_S.A__v2_ESPI_DR_TO_JB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 16 884 8 921 3 693 2 029
II. Zysk (strata) na sprzedaży 1 843 -1 994 403 -454
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 960 -1 908 429 -434
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 133 -1 890 467 -430
V. Zysk (strata) netto 1 914 -1 895 419 -431
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 720 1 415 595 322
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 423 -706 -1 842 -161
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 415 -956 91 -217
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 14 156 645 3 096 147
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) 0,24 -0,26 0,05 -0,06
XI. Stan na 31.03.2021 r. Stan na 31.12.2020 r. Stan na 31.03.2021 r. Stan na 31.12.2020 r.
XII. Aktywa razem 176 302 174 111 37 831 37 729
XIII. Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 8 555 8 495 1 836 1 841
XIV. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 13 720 13 503 2 944 2 926
XV. Kapitał własny 154 027 152 113 33 051 32 962
XVI. Kapitał podstawowy 787 787 169 171
XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 871 166 7 401 162 7 871 166 7 401 162
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (PLN/ EUR) 19,57 20,55 4,20 4,45
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_RAPORT za I kw. 2021 OPTeam S.A_ v2_ESPI_DR TO JB.pdf1_RAPORT za I kw. 2021 OPTeam S.A_ v2_ESPI_DR TO JB.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
2021-05-12 Jacek Błahut Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki