REKLAMA
Tour de spółki

OPTEAM S.A.: wyniki finansowe

2020-09-11 17:11
publikacja
2020-09-11 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
0_SF_RAPORT_OPTeam_S_A__za_I_polrocze_2020_ESPI_DRTOJB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_-_RAPORT_POLROCZNY_2020_TOJB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_HY_Raport_z_przegladu_Opteam.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze/2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 20 739 22 074 4 670 5 148
II. Zysk (strata) na sprzedaży -1 401 -2 581 -315 -602
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 218 -2 334 -274 -544
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 646 3 257 -371 760
V. Zysk (strata) netto -1 560 2 229 -351 520
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 708 982 610 229
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -708 -1 128 -159 -263
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -90 328 -20 76
IX. Przepływy pieniężne netto razem - zmiana stanu środków pieniężnych 2 801 182 631 42
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) -0,21 0,31 -0,05 0,07
XI. Stan na 30.06.2020 Stan na 31.12.2019 Stan na 30.06.2020 Stan na 31.12.2019
XII. Aktywa razem 49 953 59 550 11 185 13 984
XIII. Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 10 054 7 807 2 251 1 833
XIV. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 10 520 20 805 2 356 4 886
XV. Kapitał własny 29 379 30 938 6 578 7 265
XVI. Kapitał zakładowy 730 730 163 171
XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 299 666 7 299 666 7 299 666 7 299 666
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 4,02 4,24 0,90 1,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
0_SF RAPORT OPTeam S A za I półrocze 2020_ESPI_DRTOJB.pdf0_SF RAPORT OPTeam S A za I półrocze 2020_ESPI_DRTOJB.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU - RAPORT PÓŁROCZNY 2020_TOJB.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU - RAPORT PÓŁROCZNY 2020_TOJB.pdf
20 HY Raport z przeglądu Opteam.pdf20 HY Raport z przeglądu Opteam.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-11 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
2020-09-11 Jacek Błahut Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki