OPTEAM S.A.: wyniki finansowe

2019-11-07 17:12
publikacja
2019-11-07 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
0_RAPORT_za_III_kw._2019_OPTeam_S.A._publik_2019.11.07_publ_ESPI_DR-sig_TO_JB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 35 585 41 326 8 259 9 716
II. Zysk (strata) na sprzedaży -2 542 -1 217 -590 -286
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 038 -659 -473 -155
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 566 366 828 86
V. Zysk (strata) netto, 2 493 331 579 78
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 1 708 17 402
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 870 -471 -898 -111
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 784 -1 095 878 -257
IX. Przepływy pieniężne netto razem - zmiana stanu środków pieniężnych -13 142 -3 33
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) 0,34 0,05 0,08 0,01
XI. Stan na 30.09.2019 r. Stan na 31.12.2018 r. Stan na 30.09.2019 r. Stan na 31.12.2018 r.
XII. Aktywa razem 54 974 54 158 12 570 12 595
XIII. Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 9 543 6 833 2 182 1 589
XIV. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 13 920 18 306 3 183 4 257
XV. Kapitał własny 31 511 29 019 7 205 6 749
XVI. Kapitał zakładowy 730 730 167 170
XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 299 666 7 299 666 7 299 666 7 299 666
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 4,32 3,98 0,99 0,92
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
0_RAPORT za III kw. 2019 OPTeam S.A._publik 2019.11.07_publ ESPI_DR-sig TO JB.pdf0_RAPORT za III kw. 2019 OPTeam S.A._publik 2019.11.07_publ ESPI_DR-sig TO JB.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
2019-11-07 Jacek Błahut Wiceprezes Zarządu
2019-11-07 Rafał Gnojnicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki