REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-09 17:22
publikacja
2022-11-09 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3q-091122-podp.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 010 072 864 308 215 459 189 604
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 201 526 172 815 42 988 37 910
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 127 24 258 3 440 5 321
IV. Zysk (strata) brutto 809 24 737 173 5 427
V. Zysk (strata) netto -1 214 18 302 -259 4 015
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -182 285 -30 499 -38 883 -6 691
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 592 -22 473 -1 193 -4 930
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 59 695 86 380 12 734 18 949
IX. Przepływy pieniężne netto razem -128 182 33 408 -27 343 7 329
X. Aktywa razem 876 774 609 625 180 043 131 586
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 552 692 301 276 113 494 65 030
XII. Zobowiązania długoterminowe 102 158 31 526 20 978 6 805
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 450 534 269 750 92 516 58 225
XIV. Kapitał własny 324 082 308 349 66 549 66 556
XV. Kapitał zakładowy 13 936 13 936 2 862 3 008
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 936 000 13 936 000 13 936 000 13 936 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,09 1,31 -0,02 0,29
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,09 1,31 -0,02 0,29
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,26 22,13 4,78 4,78
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,26 22,13 4,78 4,78


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


1. Dla pozycji sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych:


– 4,6880 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca z trzech kwartałów 2022 roku.


– 4,5585 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca z trzech kwartałów 2021 roku,


2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


– 4,8698 – kurs NBP z dnia 30 września 2022 roku,


– 4,6329 – kurs NBP z dnia 30 września 2021 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
3q-091122-podp.pdf3q-091122-podp.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-09 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2022-11-09 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
2022-11-09 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu
2022-11-09 Ernest Pujszo Członek Zarządu
2022-11-09 Wojciech Topolewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki